Маргиналното в на литературата

Маргиналното в на литературата
Маргиналното в на литературата
Съставител: Рая Кунчева
Институт за литература - БАН
Издателски център "Боян Пенев" 680 с.
Издадена: София, 2012
ISBN: 978-954-8712-76-7
Цена: 10,00 лв
Корица: мека
Поръчай

Встъпителни думи — Рая Кунчева 9
Яни Милчаков
Маргиналното - описателна или аксеологична категория? 13
Регина Койчева*
Интерпретации за маргиналното в старобългарската химнография 24
Pille-Riin Larm
Scissors of the Literary Canon. On the Example of Estonian Literature
at the End of the 19th Century 40
Ирма Ратиани
Советский тоталитаризм и форми литературното дискурса 56
Бойко Пенчев
Канонът на дивото: Николай Хайтов и Асен Христофоров 68
Амелия Личева
Периферните зони в литературата: текстове, личности, конфликти 77
Тодор Христов
Литературата като дар 90
Anisava Miltenova
Marginality, Intertexuality, Paratextuality
in Medieval Bulgarian Literature 109
Yuri Stoyanov
Changing Literary Representation of Heresy and the Heretic —
Marginalisation and Canonisation as Indicators of Ideological Shifts
and Fashions 135
Искра Христова-Шомова
Център и периферия в православните календари
от Средновековието до днес 144
Ирина Кузидова-Караджинова*
Славянската версия на Житието на се. Иларион Велики
от Иероним Блажени 159
Станка Петрова*
Акростихът - израз на същността в периферията 179
Красимир Станчев
Литературата на българите-католици: маргинална за Изтока,
периферна за Запада, но индикатор за бъдещия модел
на българското развитие 192
Диляна Радославова*
Граничният седемнадесети век. Българската православна книжнина - феноменът от периферията 208
Николай Аретов
Страхът от маргиналност и проблемът за оксидентализма в балканските култури 233
Недка Капралова*
Изследването на възрожденското спомоществователство - от периферията към центъра в социологията на литературата 249
Анна Алексиева*
Поетически маргинални на Възраждането: даскалската поезия 270
Албена Хинкова*
Маргиналното във възрожденската ни периодика: вестник „Солун" в контекста на други маргинални издания 284
Marju Mikkel
Contemporary Literature in the Knowledge of the Readers:
the Example of the Estonian Literary Criticism of the Beginning
of the 20th Century 298
Иван Христов*
Българският литературен модернизъм - родно и женско 313
Цветан Ракьовски
Канонизирани фигури - маргинални автори: Иван Мирчев,
Иван Грозев, Д. Пантелеев, Сирак Скитник 324
Luke Thurston
David Jones: In Parenthesis, At the Margin 344
Миряна Янакиева
Бездомни в езика 357
Dimiter Alexandrov*
The Postmodern Dystopian Novels of Margaret Atwood 373
Yordan Lyutskanov*
Literature and Architecture (Intersections) 382
Rosa Alamo Martin
Emily Carr's Writing and Painting: A Modernist Experiment of Interdisciplinary in the Margins 400
Дарин Тенев
Неопределеност и маргиналност при въвеждането на персонажи
във фикционални произведения 417
Enyo Stoyanov*
Desouvrement and Minor Literature: Deleuze-Blanchot Intersections 443
Paul Cobley
Verisimilitude and the Literary: Crime Fiction, Criticism
and the Attempt to Escape Marginality 457
Andrey Tashev*
On the Scale of Meaning 471
Ivan Mladenov
The Three Models of Conceptualizing Signs 484
Валери Личев
Относителността на времето като семиотичен проблем 500
Соня Николова
Поетика на отсъствието 517
Галина Петкова
Маргинализацията - достатъчният език
в говоренето за руската емиграция в България (1919-1940)? 524
Димитър Атанасов
Маргинализацията на академичния исторически разказ 536
Григор Хар. Григоров
„Шуми Марица" - от официализирането до маргинализирането й 563
Елена Давчева*
Ролята на маргиналните герои за формиране на позитивното
светоотношение в „Приказки от цял свят", преработени
от Николай Райнов 583
Krista Ojasaar
How to Tell a Story? Marginalization of One Literary Institution 597
Ирине Модебадзе
Советская фантастика - „бегство от действительности" или ...? 609
Ralph Cleminson
Margin as Text 626
Рая Кунчева
Освалд Шпенглер и Константин Гълъбов. Залезът на културата - епистемологични и ценностни аспекти 642
Notes on Contributors 667
Статиите, отбелязани с * представят резултати от научна работа осъществена в рамките на проекта "Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера" (BG- 051Р0001-3.3.04/61), който е финансиран от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013".
Съдържанието на статиите отразява единствено мнението на авторите и не представляват официална позиция на ЕК или на нейните агенции.
The articles marked with * are presenting results from research work carried out during the project "Support for the Development of the Scholarly Potential of Young Humanitarian Scholars and the Strengthening of their Professional Contacts with World-famous Scholars in their Area of Study" (BG- 051P0001-3.3.04/61) which is financed by the European Social Fund and the Republic of Bulgaria under the Operational Program Human Resources Development 2007-2013.
The content of the articles reflects the views of the authors and does not represent an official position of the European Commission or its agencies.