Славянска филология. Том 23

Славянска филология. Том 23
Доклади и статии за ХІІІ международен конгрес на славистите
Редакционен комитет: Тодор Бояджиев, Светлина Николова, Иван Павлов, Юлия Балтова, Рая Кунчева, Васил Балевски
София, 2003, 250 с.
ISBN 954-8712-26-1 (Институт за литература при БАН)
ISBN 954-9787-07-9 (Кирило-Методиевски научен център при БАН)
Цена: 4,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Лора Тасева - Триодните синаксари у южните славяни през XIV век (постен цикъл) / 5

Иван Дуриданов - Към въпроса за така наречените kentum-елементи в праславянски / 18

Христина Тончева - Чинопоследованията за малката и великата схима в славянските ръкописни евхологии (ХІ-ХVІІ век) / 23

Елена Томова - Българско-хьрватско-словенски средновековни връзки (кирилски ръкописни и старопечатни книги от ХІ-ХVІІ век в Хърватия и Словения) / 32

Мария Рачева - Семантични проблеми на българските цветоозначения от праславянски и индоевропейски произход в контекста на техните славянски съответствия / 49

Анастасия Петрова - Страхът в балканските езици: културни вариации и сходства / 62

Loutchia Antonova-Vassileva - Particularites semantiques des seconds imperfectifs dans les dialectes bulgares (cadre comparatif) / 75

Стефана Калдиева-Захариева - Екзистенциалната проблематика в българската фразеология / 83

Иван Куцаров - Глаголната категория вид на действието в славянските езици / 99

Пера Маровска - Темпорална и пространствена квантификация и тяхното граматикализиране (развоят на категорията време в славянските езици) / 104

Найда Иванова - Из историята на вербалния комизъм в българския и сръбския книжовен език през Възраждането (Йован Стерия Попович и Петко Рачов Славейков) / 112

Кина Вачкова, Веселин Вачков - Евролингвистични иновации в славянските стандартни езици / 122

Руселина Ницолова - Генеративннй лексикон Пустейовского и семантическая структура предложения / 132

Стефана Димитрова - Конкуренция форм - характерная типологическая черта славянких языков / 143

Мирослав Дачев - Езиците на европейската модерност: защо такъв проект ни е необходим днес? / 152

Невяна Дончева -Панайотова - Григорий Цамблак, славянските литературни традиции и интелектуалните прозрения на средновековна Европа / 156

Елка Димитрова - Изгубената история на българския модернизъм / 167

Liliana Minkova - Die Ubersetztungsprosa der bulgarischen Wiedergeburt / 176

Илка Енчева - Жанрова идентичност и възможности на южнославянската модернистична скица от края на XIX и началото на XX век / 183

Анисава Милтенова - Литературата във формата на въпроси и отговори в славянското средновековие / 191

Николай Аретов - Проблематичност и напрежения в славянската идентичност. Констан­тин Иречек и българите / 208

Владимир Пенчев - Двойнствената идентичност, или за механизмите на мигрантското самосъзнание в славянския свят / 221

Николай Даскалов - „Кримски сонети" на Адам Мицкевич в преводаческата интерпретация на Иван Вазов / 228

Димитринка Димитрова-Маринова - Библейският текст в славянските писмени и устни наративи - проблеми на интерпретацията / 236

Радост Иванова - Фолклор и сцена / 244