Scripta & e-Scripta vol. 3-4

Scripta & e-Scripta vol. 3-4
The Journal of Interdisciplinary Medieval Studies
"Boyan Penev" Publishing Center,
меки корици, 442 p.
ISSN 1312-238X
Цена: 12,00 лв
Поръчай

Съдържание
e-Scripta
Сeбастиян Кемпген. 'Kliment Std' - безплатен шрифт за слависти-медиевисти / 9
Каталози на ръкописи и образци от ръкописи в Интеренет (Стиляна Баталова) / 25
Международен семинар и конференция Azbuky.Net (Диляна Радославова) / 29

Scripta
Анна-Мария Тотоманова. Морфологични ограничения при загубата на слабите ерове в префикси и суфикси / 33
Антоанета Джельова. Типологичната характеристика на родителен падеж в старобългарски език с оглед на глаголното управление / 43
Роман Кривко. Среднобългарският фрагмент в ръкопис НБКМ № 113 в историята на преводите на славянските служебни минеи / 59
Боряна Велчева, Андрей Бояджиев. Славянският текст на Житие на св. апостол Тома / 95
Елена Томова. Третата руска редакция на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски / 121
Марияна Цибранска-Костова. "Творeнщихъ влъшвениа и плодов влачениа" в Бориловия синодик
(бележки към едно писмено свидетелство) / 133
Явор Милтенов. Пропуски и грешки в славянския превод на Диалозите на Псевдо-Кесарий / 147
Екатерина Панчева. Принципи на изоколното изграждане в среднобългарското житие / 161
Иван Петров. Старославянските източници и функционалният (семантически) подход към изучаване развитието на езиковата система: върху примери от български език / 173
Весела Валявичарска. Императорският адвентус и екфразисите на Павел Силенциарий за "Св. София" и за нейният амвон / 183
Николета Изар. Иконичното пространство - надпис и преобразяване: парадоксалната риторика на свещеното изображение в поствизантийската епоха / 199
Мариана Димитрова. Някои наблюдения върху славянските извори за тита-нотацията / 225

Дебюти
Десислава Найденова. Византийските закони и техният славянски превод в Първото българско царство / 239
Анета Димитрова. Инфинитивът в Житието на св. Антоний / 253
Ива Трифонова. Преписите на книга Откровение на св. Йоан Богослов в състава на календарни сборници / 285
Алексей Щекин. Преписът на "Видение на пророк Исайя за последните времена" в ръкописния сборник от XV в. Златая Матица / 307
Олга Афиногенова. Гръцката версия на апокрифа за борбата между архангел Михаил и Сатанаил / 329

Рецензии / 349
Нови книги (Маргарет Димитрова) / 375

Резюмета / 405
Съкращения / 417

Table of Contents

e-Scripta
Sebastian Kempgen. 'Kliment Std' - a Free Font for Slavic Medievalists / 9
Manuscript Catalogues and Manuscripts via Internet (Stilyana Batalova) / 25
International Workshop and Conference Azbuky.Net (Dilyana Radoslavova) / 29

Scripta
Anna-Maria Totomanova. Morphonological Restraints on the Loss of the Weak Yers in Prefixes and Suffixes / 33
Антоанета Джелева. Tипологическая характеристика родительного падежа в древнеболгарском языке ввиду глагольного уравнения / 43
Роман Кривко. Cpeднеболгарский фрагмент НБКМ №113 в истории переводов славянских служебных миней / 59
Boryana Velcheva, Andrei Bojadziev. The Slavonic Text of Acta Thomas in India / 95
Елена Томова. Tpeтья pyccкaя peдакция Тырновского проложного жития св. Йоанна Рылского / 121
Mariyana Tsibranska-Kostova. "Творeнщихъ влъшвениа и плодов влачениа" dans le Synodicon de Boril (quelques notes sur un temoignage ecrit) / 133
Yavor Miltenov. Omissions and Mistakes in the Slavonic Translation of the Erotapokriseis of Pseudo-Kaisarios / 147
Ekaterina Pantcheva. Some Principles of Isocolic Structuring in a Medieval Bulgarian Writing / 161
Иван Петров. Древнеславянские источники и функционалный (семантический) подход к изучению развития языковой системы: на примере болгарского языка / 173
Vessela Valiavitcharska. Imperial Adventus and Paul the Silentiary's Ekphraseis of Hagia Sophia and Its Ambo / 183
Nicoletta Isar. L'espace iconique - inscription et transfiguration: La rhetorique paradoxale de 1' image sacree a 1' age post-byzantin / 199
Mariana Dimitrova. Some Observations on the Slavic Sources for Theta Notation / 225

Debuts
Desislava Naydenova. Die byzantinischen Gesetze und ihre slavische ?bersetzung im Ersten Bulgarischen Reich / 239
Aneta Dimitrova. The Infinitive in the Life of Saint Anthony / 253
Iva Trifonova. Copies of the Book of Revelation of St. John in Festal Collections / 285
Алексей Щекин. Список "Видения Исайи пророка о последнем времени" в рукописном сборнике ХV века Златая Матица / 307
Oльга Афиногенова. Греческий вариант апокрифа о борьбе архангела Михаила и Сатанаила / 329

Reviews / 349
New Books (Margaret Dimitrova) / 375

Abstracts / 405
Abbreviations / 417

Tags: Scripta & e-Scripta