Scripta & e-Scripta vol. 10-11

Scripta & e-Scripta vol. 10-11
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
ISBN: 1312238X
меки корици, 540 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

Съдържание

 • Андрей Бояджиев,
  Насоки за инициативата „Репертоар на старата българска литература и книжнина ": XML модел за описания на ръкописи 9

Scripta

 • Юрген Фуксбауер,
  Бележки върху граматическите особености на славянската Диоптра. Част I: правопис и фонетика 105
 • Валентина Калзолари,
  Староарменските преводи на гръцки философски текстове: творбите на Давид Непобедими 131
 • Кетеван Безарашвили,
  Тамар Ломидзе, Раннохристиянските химни (Adversus Eumdem) във Византия и поезията на грузинския романтизъм 149
 • Ирма Караулашвили,
  Местните особености на легендата за цар Авгар в грузинската, арменската и славянската традиция: кратък преглед 171
 • Николоз Алексидзе,
  Грузинската средновековна полемична литература 185
 • Мария Хараламбакис,
  Съдбата на поезията и прозата при рецепцията на литературата върху Книга на Йов 203
 • Евелина Минева,
  Проблеми при критическото издаване на византийски и славянски служби 227
 • Анна-Мария Тотоманова,
  Хрониката на Юлий Африкан в славянски превод 237
 • Анисава Милтенова,
  Лили Щамлер, Наследяване на византийската литературна традиция: адаптации и трансформации на Балканите 247
 • Мария Иовчева,
  Лора Тасева, Преводната литература в българското Средновековие като социо-културен феномен 271
 • Елина Добринина,
  Върху иконографскоторазвитие на „Възнесението на пророк Илия ": надписи към миниатюри и коментари към текста във византийски ръкописи от X до XIII век 325
 • Елисавета Мусакова,
  Песнивецът на цар Йоан Александър в неговия славянски и византийски контекст 339
 • Виктория Поповска-Коробар,
  „Изворите наПремъдроста" на църковните отци в църквата от XVI век в Мрзен Ореовец 355
 • Анета Серафимова,
  Старозаветни сцени в църквата "Свети Никола " в Шишевския манастир (1630) 365
 • Емануел Мутафов,
  Очевидна и скрита страна на светите изображения - обратната страна на православните икони 385

Дебюти

 • Станка Петрова,
  Някои формални особености в двата канона за св. Методий 397
 • Светлана Цонкова,
  Свръхестествени сили в заклинания от български средновековни и предмодерни ръкописи: магически функции и всекидневен контекст 417
 • Цвета Евлогиева-Кацарова,
  Към изследването на псалтир НБКМ13 от сбирката на Националната библиотека в София 433
 • Лора Ненковска,
  За украсата на четириевангелие MNIR invert. 131507, Букурещ, Румъния 451

Personalia

 • Анисава Милтенова,
  По случай юбилея на Синтия Вакарелийска 457
 • Маргарет Димитрова,
  По случай юбилея на Катрин Мери МакРобърт 463
 • Рецензии 469
 • Нови книги 487
 • Резюмета 523
 • Съкращения 535
Scripta & e-Scripta Volume 10-11
Institute of Literature,
Bulgarian Academy of Sciences
Sofia 2012
Table of Contents
e-Scripta
 • Andrej Bojadziev,
  Guidelines to Repertorium Initiative XML Model for Manuscripts Descriptions 9
Scripta
 • Jtirgen Fuchsbauer,
  Remarks on the Grammar of the Slavonic Dioptra. Parti: Orthography and Phonetics 105
 • Valentina Calzolari,
  The Ancient Armenian Translations of Greek Philosophical Texts: the Works of David the Invincible 131
 • Ketevan Bezarashvili,
  Tamar Lomidze, Old Christian Hymns (Adversus Eumdem) in Byzantium and the Poetry of Georgian Romanticism 149
 • Irma Karaulashvili,
  A Short Overview of the Nationalised Peculiarities of the Abgar Legend in Georgian, Armenian and Slavonic traditions 171
 • Nikoloz Aleksidze,
  Medieval Georgian Polemical Literature 185
 • Maria Haralambakis,
  The Fate of the Poetry and Prose in the Reception of Literature about Job 203
 • Evelina Mineva,
  Problems of the Critical Edition of Byzantine and Slavonic Services 227
 • Anna-Maria Totomanova,
  The Chronicle of Julius Africanus in Slavic Translation 237
 • Anissava Miltenova, Lilly Stammler,
  Owning the Byzantine Literary Tradition: Balkan Adaptation and Transformation 247
 • Mariya Yovcheva, Lora Taseva,
  Translated Literature in the Bulgarian Middle Ages as a Social and Cultural Phenomenon 271
 • Elina Dobrynina,
  On the Developing Iconography of the Ascent of the Prophet Elijah: Inscriptions to Miniatures and Text Commentaries in Manuscripts of the Ninth to Thirteenth Centuries 325
 • Elissaveta Moussakova,
  The Psalter of King John Alexander in its Slavonic and Byzantine Context 339
 • Viktoria Popovska-Korobar,
  The Holy Church Fathers 'Fountain of Wisdom in the Sixteenth-Century Church at Mrzen Oreovec 355
 • Aneta Serafimova,
  The Old Testament Wall Paintings in the Sisevo Monastery of St Nicholas (1630) 365
 • Emmanuel S. Moutafov,
  The Reverse of the Orthodox Icon: an Aspect of Holy Images at once Obvious and Hidden 385
Debuts
 • Stanka Petrova,
  Peculiarities of the Two Old Bulgarian Kanons Dedicated to St Methodios 397
 • Svetlana Tsonkova,
  The Supernatural Agents in Medieval and Early Modern Bulgarian Charms. Magical Functions and Quotidian Contexts 417
 • Tsveta Evlogieva-Katsarova,
  Towards the Study of the Psalter NBKM13 from the Manuscript Collection of the National Library in Sofia 433
 • Lora Nenkovska,
  On the Illumination of the Four Gospels Book-MNIR invert. 131507, Bucharest, Romania 451
Personalia
 • Anissava Miltenova,
  On the Occasion of Cynthia Vakareliyska's Anniversary 457
 • Margaret Dimitrova,
  On the Occasion of Catherine Mary MacRobert's Anniversary 469
 • Reviews 463
 • New Books 487
 • Abstracts 523
 • Abbreviations 535

Tags: Scripta & e-Scripta