Иван Д. Шишманов - форумът

Иван Д. Шишманов - форумът
Шишманови четения. Книга 1
Карина-М
меки корици, 290 с.
ISBN 954-315-030-3
Цена: 5лв.
Поръчай

За да бъде обхванато, осмислено и най-вече представено многостранно-то дело на Иван Д. Шишманов, в Института за литература при БАН бе замислен и осъществен интердисциплинарният научен проект "Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука". Първата публична проява на научния проект бе конференция на тема "Иван Д. Шишманов - форумът" (октомври 2004 г.), резултат от която е този сборник с научни изследвания. В сборника е обхваната част от научното наследство на Ив. Д. Шишманов, проблематизирани са някои негови гледища върху основни въпроси от литературната история и социологията, представени са гражданските му позиции. Проблемно-тематичните полета насочват към изявите на Шишманов в различни сфери - като създател на българската културология и литературна социология, методолог, изследовател на Българското възраждане и на българското народознание, създател на научния форум на българската хуманитарна наука - "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина".


СЪДЪРЖАНИЕ

 • ПРЕДГОВОР / 9
 • РREFACE / 11
 • FOREWORD / 13
 • ПРЕДИСЛОВИЕ / 15
 • ИВАН Д. ШИШМАНОВ - КУЛТУРОЛОГИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НАСОКИ
 • ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
 • Данчо Господинов. Иван Д. Шишманов и дисциплинарната матрица
 • на изследванията на Българското възраждане / 19
 • Росица Димчева. Приносът на проф. Иван Д. Шишманов към социологията
 • на литературата / 32
 • Румяна Дамянова. Психосоциологичният метод на Иван Д. Шишманов / 42
 • Йордан Василев. Иван Д. Шишманов и "Сборник за народни умотворения, наука
 • и книжнина" / 53
 • Лиляна Минкова. Каравелов - Прижов, Шишманов - Драгоманов
 • и началото на българската украинистика / 58
 • Клео Протохристова. Иван Шишманов и западноевропейските литератури -
 • академичният проект / 71
 • Надя Данова. Иван Шишманов и националната митология / 83
 • Паулина Стойчева. Национални легенди и научна обективност в изследванията
 • на Иван Д. Шишманов / 91
 • Анисава Милтенова. Модерният Шишманов (Погледът на Иван Шишманов
 • към византийската и към българската литература до XVIII в.) / 98
 • Лидия Михова. Иван Д. Шишманов за популярните съчинения / 107
 • ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОГРАФИЯ
 • Рачко Попов. Култът към светците на Балканите в контекста на народната
 • етимология / 117
 • Стоянка Бояджиева. "Мъртвият брат" - анализи и тълкувания / 124
 • Светла Петкова. "Песента за мъртвия брат" - поглед към контекста
 • в баладната ни традиция / 138
 • Йорданка Коцева. Иван Шишманов и Марко Цепенков -
 • изследователят и събирачът-разказвач на народни приказки / 147
 • Евгения Мицева. Разказаните обреди / 156
 • Костадин Динчев. Иван Шишманов и българската фолклористика / 162
 • Цветелина Димитрова. За някои аспекти на съвременната практическа етнология
 • и фолклористика / 167
 • Здравко Дечев. Проф. Иван Д. Шишманов за словесността
 • (Размисли върху "Значението и задачата на нашата етнография") / 176
 • Ирина Коларска. За функциите на обредното слово / 182
 • ЛИЧНОСТТА НА ШИШМАНОВ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ
 • Надежда Драгова. Шишманови - Иван и Димитър - в ланеца на българската
 • интелектуалност / 191
 • Камен Михайлов. Иван Д. Шишманов и културната политика - въззрения и действия / 200
 • Огняна Маждракова-Чавдарова. Щрих от образа на проф. Иван Шишманов като гражданин
 • (Малко известна негова реч за Андрю Карнеги) / 208
 • Недка Капралова. Родът Шишманови във възрожденското спомоществователство / 218
 • Светлана Русинова. Дневниковите записки на Иван Шишманов -
 • историческо време и философска интерпретация / 224
 • Юлия Николова. Епиграмите на проф. Иван Шишманов / 228
 • Сава Сивриев. Иван Шишманов и д-р Кръстьо Кръстев за тенденциозното изкуство / 241
 • ИВАН Д. ШИШМАНОВ В КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
 • Владко Мурдаров. Иван Д. Шишманов и Ватрослав Ягич / 247
 • Васил Балевски. Кореспонденцията между Иван Д. Шишманов и Михаил Арнаудов -
 • първи европеистични изяви на българската литературна наука / 257
 • Светла Черпокова. Иван Д. Шишманов и Михаил Драгоманов
 • (Към съкровеността на една среща във времето) / 263
 • Георги Василев. Иван Шишманов за паневропейското разпространение
 • на богомилството и за приноса на богомилството към Реформацията / 268
 • ДОКУМЕНТИ ОТ И ЗА ИВАН Д. ШИШМАНОВ В БЪЛГАРСКИ АРХИВИ
 • Цветана Величкова. Документалното наследство на проф. Иван Шишманов,
 • съхранявано в Научния архив на БАН / 277
 • Ира Георгиева, Лиляна Ванова. Служебното досие на проф. Иван Д. Шишманов / 281
 • СПРАВКА ЗА АВТОРИТЕ / 287
 • ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ / 289