Теодор Траянов и неговата епоха

Теодор Траянов и неговата епоха
Автор: Сборник
Раздел: Литературна критика
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9789548712446
първо издание, 2008 год.
меки корици, 328 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

Сборникът "Теодор Траянов и неговата епоха" е резултат от изпълнението на научен проект на Института за литература при БАН. В него са обобщени и систематизирани направените през последните две десетилетия научни изследвания върху творчеството на Теодор Траянов, поет от европейски мащаб, който все още очаква да получи полагащото му се признание в родината си. Основното ядро на сборника са научните доклади и съобщения, представени на Международната научна конференция по повод 120-годишнината от рождението на поета (19-20 април 2002 г., София), към които впоследствие допълнително са прибавени още няколко текста, в това число и подробна библиография на литературата за Траянов както у нас, така и в чужбина.

Издаването на сборника стана възможно със съдействието на Министерството на културата на република България и на Посолството на Федерална република Германия у нас.


СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи / 9
Стоян Илиев
Завръщането на Теодор Траянов / 11
Heinrich Stammler
Teodor Trajanov. Lebem und Werk,
Bedeutung und Grose / 18
Хайнрих Щамлер
Теодор Траянов. Живот и творчество, значение и величие / 23
Емилия Станчева
Теодор Траянов в междутекстов диалог
с немскоезичната лирика / 28
Радостин Русев
Траяновата "Песен на песните" и поезията на руските младосимволисти: интертекстуални диалози / 36
Klaus Steinke
Teodor Trajanov in deutscher Ubersetzung
(Bemerkungen zu einigen Nachdichtungen) / 48
Клаус Щайнке
Теодор Траянов в немски превод
(Бележки за някои случаи на претворяване) / 56
Hannelore Scholz
Das Blut der blauen Blume: Trajanov und Novalis / 64
Ханелоре Шолц
Кръвта на синьото цвете: Траянов и Новалис / 82
Gabi Tiemann
Teodor Trajanov und Emanuil Popdimitrov -
ein motivgeschichtlicher Vergleich ihrer literarischen Entwicklung / 97
Габи Тиман
Теодор Траянов и Емануил Попдимитров -
сравнение на литературното им развитие чрез историята
на избрани мотиви / 105
Ludger Udolph
Cor Cordium. Das Bild Shelleys bei Penco Slavejkov und Teodor Trajanov / 114
Лудгер Удолф
Cor Cordis. Образът на Шели при
Пенчо Славейков и Теодор Траянов / 119
Добрин Добрев
Относно специфичния регистър на символиката
на Теодор Траянов / 124
Видка Николова
"Думата осъзнава своя божествен произход"
(Към "Песен на песните" от Теодор Траянов) / 131
Иван Младенов
Завръщанията на Траянов / 145
Бисера Дакова
Неантологичният Траянов /151
Мирослав Дачев
Български балади, Теодор Траянов, Сирак Скитник:
способността за разговор / 163
Михаил Неделчев
Критическите представи за Теодор Траянов:
съответствия и несъответствия / 171
Николай Димитров
"Освободеният човек" - "Романът на един живот" / 181
Елкa Димитрова
Българският мит на Теодор Траянов / 190
Страшимир Цанов
"Български балади" на Т. Траянов -
месианистична поетизация на историята и народната съдба / 196
Антония Велкова - Гайдарджиева
Траяновата поезия - между тоталността и безкрайността.
Критика на раздвоената модерност / 205
(За една синхронна и проспективна литературно-критическа рецепция на Траяновата лирика от В. Пундев)
Нина Пантелеева
"Песен на песните" - пейзаж на човешката душа / 222
Румен Шивачев
Мистичното в "Песен на песните" / 233
Петър Велчев
Книгата "Пантеон" - един културно-исторически синтез / 242
Цвета Трифонова
Голямата любов на Теодор Траянов -
интертекстуални отражения / 249
Албена Иванова
Цитирането в поезията на Теодор Траянов / 266
Димитър Попов
Заклинателният дискурс на Теодор Траянов
като вторично моделиращ семиозис / 274
Иван Сарандев
За едно интервю на Теодор Траянов / 282
Христо Попсимов
Спомен / 286
Атанаска Лачева
Личен фонд "Теодор Траянов"
в държавен архив Пазарджик / 290
Нелма Вълчева
Литература за Теодор Траянов 1914-2007 г. / 294