Балканските идентичности в българската култура 4

Балканските идентичности в българската култура 4
Автор: Колектив
Раздел: Социология, Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: Кралица Маб
ISBN: 654-533-054-6
първо издание, 2003 год.
меки корици, 382 стр.
Цена: 8,00 лв
Поръчай

Сборникът се стреми да осмисли динамиката на основните колективни идентичности и митологиите, които те градят. Специално внимание се отделя на балканските национализми и на различните малцинства в България. Митологическите повествования се откримат в исторически, филологически, етнографски и други научни трудове, в литературата и народното творчество, в публицистиката и учебникарската книжнина.

Съдържание

Николай Аретов. Замисълът и неговата реализация. Необходимо въведение / 5
Надя Данова. Проблемът за националната идентичност в учебникарската книжнина, публицистиката и историографията през XVIII-XIX век / 11
Надя Данова. Образи на гърци и западноевропейци в българската книжнина през XVIII - XIX вeк / 92
Саня Велкова. Българи и гърци: елементи от взаимната им оптика през ХХ век / 133
Кета Мирчева. Циганите в българската словесност през ХIХ век / 159
Благовест Нягулов. Румънците и Румъния в българската книжнина (1878-1989) / 183
Гражина Шват-Гълъбова (Варшава). Mетаморфозите на българските неогностици (към проблема за свръхинтерпретацията) / 209
Владимир Трендафилов. Конструирането на културния герой през българския ХIХ-ХХ век / 229
Рая Заимова. Български образи във Франция: Граници, алтернативи (ХХ в.) / 247
Бюшра Ерсанлъ (Истанбул). "Турската историческа теза" и нейните резултати / 263
Йорданка Бибина. Балканските идентичности през призмата на тюрклюка / 291
Любомир Попович (Белград). Два идеологически подхода към вернакуларизацията на книжовния сръбски език в края на XVIII и през първата половина на XIX век / 329
Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие). Сликата на верскиот синдром во балканскиот свет / 360
Summaries / 373