ПЯТИ ДОСТОИТЪ

ПЯТИ ДОСТОИТЪ
СБОРНИК В ПАМЕТ НА СТЕФАН КОЖУХАРОВ
Анисава Милтенова - съставител и редактор
Елена Тончева, Славия Бърлиева - редактори
Институт за литература - БАН
Издателски център "Боян Пенев"
София, 2003
ISBN 954-8712-23-7
Цена: 12,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи - Иван Желев Димитров / 13
Канонът за св. Апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней 166 - Георги Попов / 15
Хлудовский глаголический палимпсест - отрывок болгарской минеи праздничной ХI-ХII вв. (предварительные наблюдения) - Анатолий Турилов / 25
Из Атонската книжовна балканска традиция - Константинос Нихоритис / 36
Св. Доротей, епископ Тирски и св. Доротей Александрийски
(една загадка в състава на староизводните чети-минеи) - Климентина Иванова / 46
Една оригинална южнославянска стихира за св. пророк Илия - Ана Стойкова / 61
Канонът за св. Димитър Солунски (нови данни за историята на текста) - Бойка Мирчева / 68
Богослужебните последования според Скитския патерик - Емилия Гергова, Уилям Федер / 95
Молитвите против природни бедствия в новооткритата част на Euch. Sin. и техните късни южнославянски съответствия - Мария Шнитер / 112
Неизвестен славянски нотиран стихирар в сбирката на Гротафератския гръцки манастир (Cryptensis sl. 2) - Елена Велковска / 125
Проблеми на типологията и терминологията на служебните минеи - Красимир Станчев / 132
Службата за св. Димитър Солунски в сръбски преписи от ХIII в. - Радослава Станкова / 143
Чинът за опело и погребение през Светлата седмица в българската ръкописна традиция от XVII век -
Диляна Радославова / 157
Великопостните канони на Константин Преславски и византийската химнична традиция (св. Теодор Студит и св. Йосиф Песнописец) - Регина Койчева / 178
Помэнэте чьтавшаго - Стефан Смядовски / 186
Функции на вербалния знак в литературата на Средновековието - Георги Кръстев / 196
Изграждане на пространството в Евтимиевото житие за св. Иван Рилски - Екатерина Панчева / 202
Славянски съчинения в Стишния пролог - Георги Петков / 217
Влиянието на южнославянската аристокрация върху производството на книги през XIV и XV в.:
един пример за ктиторство - Нина Гагова / 229
Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVII в. - Елена Томова / 246
Една непроучена еротапократична компилация - Анисава Милтенова / 261
Словото на апостол Тома за въздвижение на Светата Панагия: текстологически наблюдения - Марина Йорданова / 275
Флорилегият "Избрани речи от древни мъже" в ръкопис № 432 НБКМ (сборник и синодик Дриновски) - Ирина Кузидова / 285
Предупреждението на грешките в месецословните препратки - Екатерина Дограмаджиева / 302
Славянският превод на Апостола и неговите редакции - Искра Христова / 311
Из лексиката на славянския Миней от ХI-ХIII в. (имена за лица, свързани с венчалния обред) - Ценка Досева / 332
За цифровите означения към библейските песни - Ивона Карачорова / 346
По въпроса за нормата в книжовния старобългарски език - Елка Мирчева / 357
Праславянското *drok- - Андрей Бояджиев / 368
Селищните имена, отбелязани в Попстефановия поменик от 1774-1812 г. - Анна Чолева-Димитрова / 372
Cod. Paris. gr. 1808 - един платонов кодекс в България през XIV в. - Иван Божилов / 391
Вселенският патриарх Фотий и славянският свят - Йоанис Тарнанидис / 398
Документи за българското срeдновековно минало (XII-XV в.) във венецианския държавен архив - Васил Гюзелев / 415
Бележки върху култа на Свети Седмочисленици в средновековна България - Димо Чешмеджиев / 425
Култът към Св. Михаил Воин от Потука в среднобългарската книжовна традиция и проблемът за трансформацията на героиката - Димитринка Димитрова-Маринова / 444
Още за историята на Светогорския манастир "Зограф" в един турски документ (вакъфнаме) от 1569 г. -
Николаос Мердзимекис / 456
Един новооткрит ръкопис от Университетската библиотека в Будапеща - Боряна Велчева, Елисавета Мусакова / 465
За оцветените в пурпур ръкописи в Byzance aprиs Byzance - Аксиния Джурова / 484
Една рядка тема: Прощаването на Богородица с близките в стенописите на Драгалевски манастир - Георги Геров / 496
Св. Теодора, сестра на цар Борис - Иванка Гергова / 501
Предварителни бележки върху иконографията на неизвестни стенописи от ХIV в. в църквата "Св. Димитър" в Бобощица (Албания) - Ралица Лозанова / 508
Литургийното време и смисълът на композицията "Служба на архиереите" в църквата "Св. Пантелеймон" в с. Нерези - Александър Куюмджиев / 518
Сцени по историята на цар Давид в галерията на църквата "Рождество Христово" в Арбанаси -
Маргарита Куюмджиева / 535
Христос Вседържител в купола на Боянската църква - Бисерка Пенкова / 552
Воздух с "Причастие на апостолите" от Националния исторически музей - Юлиана Бойчева / 563
Музиката в литургията на Запад и Изток в Европа - сравнително изследване (за спецификата на
българския хуманизъм) - Елена Тончева / 577
Нотирани песнопения за св. Петка Търновска - Светлана Куюмджиева / 591
Богослужебната книга миней като музикален извор: гръцки и славянски нотирани минеи от XI-XIII век -
Мариана Димитрова / 601


MISCELLANY IN HONOUR OF STEFAN KOZHUHAROV

CONTENTS
Introduction - Ivan Zhelev Dimitrov / 13
Nahum of Ohrid's Canon of St. Andrew the Apostle in the Khludov Menaion 166 - Georgi Popov / 15
The Khludov Glagolitic Palimpsest: Excerpt from an XI-XIIth c. Bulgarian Menaion (observations in advance) - Anatoly Turilov / 25
From the Athonite Literary Balkan Tradition - Constantinos Nichoritis / 36
St. Dorotheus, Bishop of Tyre, and St. Dorotheus of Alexandria (a Mystery in the Canon of Menaions of Old Derivation) - Klimentina Ivanova / 46
An Original South Slavonic Stichera on Elijah the Prophet - Ana Stoikova / 61
The Canon of St. Demetrios of Salonika (New Data on the History of the Text) - Boika Mircheva / 68
Liturgical Services According to the Scete Paterikon - Emilia Gergova, William Veder / 95
Prayers against Natural Cataclysms in the Newly Found part of Euch. Sin. and Their Late South Slavonic Equivalents - Maria Schnitter / 112
An Unknown Slavonic Notated Sticherarion in the Collection of the Grottaferrata Greek Monastery (Cryptensis Sl. 2) - Elena Velkovska / 125
Problems of Monthly Menaion Typology and Terminology - Krassimir Stanchev / 132
The Service of St. Demetrios of Salonika in XIIIth c. Serbian Copies - Radoslava Stankova / 143
The Canon of Funerary Services in Paschaltide in XVIIth c. Bulgarian Manuscript Tradition - Dilyana Radoslavova / 157
Constantine of Preslav's Lenten Fast and Byzantine Hymnic Tradition (St. Theodore of Stoudios and St Joseph the Hymnographer) - Regina Koicheva / 178
Помэнэте чьтавшаго - Stefan Smyadovski / 186
Functions of the Verbal Sign in the Literature of the Middle Ages - Georgi Krustev / 196
Space Structuring in Euthymius's Vita of St. John of Rila - Ekaterina Pancheva / 202
Slavonic Works in Prologue in Verse - Georgi Petkov / 217
The Influence of South Slavic Aristocracy on Book Production in the XIVth and the XVth c.: An Example of Ktetorship - Nina Gagova / 229
The Cult of Veliko Tarnovo Saints in XVIIth c. Slavonic Manuscript Tradition - Elena Tomova / 246
An Unstudied Erotapocratical Compilation - Anissava Miltenova / 261
The Oration of St. Thomas the Apostle on the Ascension of the Holy Panagia: Textological Observations - Marina Yordanova / 275
The Florilegium "Select Orations of Celebrated Men" in Cyril and Methodius National Library Manuscript No 432 - Irina Kouzidova / 285
The Warning of Mistakes in Synaxarion References - Ekaterina Dogramadzhieva / 302
The Slavonic Translation of the Apostle and Its Variants - Iskra Hristova / 311
The Vocabulary of XIth-XIIIth c. Slavonic Menaion (Names of People Related to the Rite of Wedlock) - Tsenka Dosseva / 332
Of the Numerical Designation of Biblical Songs - Ivona Karachorova / 346
On the Matter of Norm in Literary Old Bulgarian - Elka Mircheva / 357
The Proto-Slavonic *drok- - Andrei Boyadzhiev / 368
Settlement Names Recorded in the Dyptich of Father Stephen of 1774-1812 - Anna Choleva-Dimitrova / 372
Cod. Paris. Gr. 1808 - A Platonic Codex in Bulgaria in the XIVth c. - Ivan Bozhilov / 391
The Oecumenical Patriarch Photius and the Slavic World - Ioannis Tarnanidis / 398
Documents on Bulgarian Medieval History (XIIth-XVth c.) in the Venetian State Archives - Vassil Gyuzelev / 415
Notes on the Cult of St. Cyril, St. Methodius and Their Seven Disciples in Medieval Bulgaria - Dimo Cheshmedzhiev / 425
The Cult of St. Michael the Knight from Potuka in Middle Bulgarian Literary Tradition and the Problem of Transformation of Heroics - Dimitrinka Dimitrova-Marinova / 444
More on the History of Zographou Monastery on Mt. Athos in a Turkish Document (vakufname) of 1569 - Nicholaos Merdzimekis / 456
A Newly Discovered Manuscript from the University Library in Budapest - Boryana Velcheva, Elissaveta Moussakova / 465
On the Purple Tinted Manuscripts in Byzance aprиs Byzance - Aksinia Dzhourova / 484
A Rare Theme "The Virgin Bids Her Relatives Farewell" in the Murals of Dragalevtsi Monastery - Georgi Gerov / 496
St. Theodora, Sister of Tsar Boris - Ivanka Gergova / 501
Preliminary Notes on the Iconography of Unknown XIVth c. Murals at the St. Demetrios Church in Boboshtica
(Albania) - Ralitsa Lozanova / 508
Liturgical Time and the Meaning of the Composition Service of Archpriests at the St. Panteleimon Church in Nerezi Village - Aleksander Kuyumdzhiev / 518
Scenes after the Story of King David in the Gallery of the Nativity Church in Arbanassi - Margarita Kuyumdzhieva / 535
Christ Pantocrator in the Dome of the Boyana Church - Bisserka Penkova / 552
Vozduh with Eucharist of the Apostles from the National Museum of History - Yuliana Boicheva / 563
Western and Eastern Music and Liturgy in Europe - A Comparative
Study (on the Peculiarity of Bulgarian Humanism) - Elena Toncheva / 577
Notated Hymns Dedicated to St. Paraskeve of Tarnovo - Svetlana Kuyumdzhieva / 591
The Liturgical Menaion as a Musical Source: Greek and Slavonic Notated XIth-XIIIth c. Menaions - Mariana Dimitrova / 601