Медиевистика и културна антропология

Медиевистика и културна антропология
Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова
съставители - Анисава Милтенова, Аделина Ангушева
Издателство: Мнемозина
ISBN: 954-8829-10-X
първо издание, 1998 год.
меки корици, 526 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Анисава Милтенова. Четири десетилетия научно творчество в областта на старобългарската литература и на фолклора / 9
Аделина Ангушева-Тиханова, Анисава Милтенова. Подборна библиография на публикациите на проф. д-р Донка Петканова / 22
Хайнц Миклас, Мария Шнитер. Имена и дати — предварителни резултати от изследването на т. нар. "Западен фонд" в славянските месецослови / 27
Климентина Иванова. Най-старото житие на св. Иван Рилски и някои негови литературни паралели / 37
Георги Петков. Стишният пролог за лятното полугодие по ръкопис № 1040 от Софийската народна библиотека / 48
Dagmar Burkhart. Die byzantinische hagiographische Klage und ihr Einfluss auf die orthodoxen Slaven / 67
Николай Шиваров. Общественото развитие и идеята за Месия в междузаветната епоха / 83
Георги Минчев. Дяконската ектения и свещеническите молитви срещу природни бедствия в новите листове на Синайския евхологий / 111
Христо Трендафилов. Йоан Экзарх и становление славянского теологического монологизма / 154
Татяна Славова. За славянските преводи на някои византийски хроники / 162
Валентина Измирлиева. 72 и числовият код на Творението в предхристиянската традиция (исторически екскурс) / 171
Стоянка Бабалиевска. Библейски цитати — проблеми на идентифи­кацията и интерпретацията / 179
AntonijaZaradija Ki?. Levijatan i Behemot u hrvatskoglagoljskoj redakciji / 186
Славчо Вълчанов. Следи от апокрифни елементи в Кирило-Методиевската традиция на средновековна България / 195
Милена Рождественская. О новых списках древнеславянского апокрифа "Слово на воскресение Лазаря" / 211
Красимир Станчев. Към реконструкцията на един апокрифен сборник / 219
Марина Йорданова. Откровение на св. Богородица за седемте гряха - текстологически наблюдения / 227
Анисава Милтенова. Неизвестен превод на византийското видение на Анастасия черноризица в старобългарската литература / 237
Нина Георгиева. Съставителската концепция на Бдинския сборник, образованите владетелски съпруги и техните книги / 258
Аделина Ангушева-Тиханова. По следите на един изчезнал жанр. (Към типологията на "женските "сборници) / 282
Радослава Трифонова. Манастирски средища и монашеска книжнина в Сърбия и България през XIII век / 291
Боряна Христова. Един типичен ръкопис за първата половина на XIX век. / 307
Елена Томова. Варшавски ръкопис Voz. 105 от края на XV век (Библейските книги: Иисус Навин, Съдии, Рут, Царства и Естир) / 313
Елка Бакалова. Св. Спиридон в православната църковна традиция и във фолклора / 319
Ралица Лозанова. Наративност и паралелизъм на изобразителния текст. Теоретичен ескиз върху Богородичния акатист / 327
Елена Коцева, Елисавета Мусакова, Диляна Радославова. Три статии за украсата на ръкописите / 338
Димитринка Димитрова. Медиаторът в старобългарската апокрифна традиция и в българския фолклор — въпроси на типологията / 376
Милена Беновска-Събкова. Русалките и самодивите в българската традиция / 385
Росен Малчев. Християнски култови средища по горното течение на река Палакария, Самоковско / 402
Радост Иванова. Събитието като изходна позиция в биографичните разкази / 412
Боряна Велчева. За хилендарския препис на Словото за Йоан Милостиви / 418
Имре Тот. К изучению Кюстендилското палимпсеста / 422
Анна-Мария Тотоманова. За "сърбизмите" в лексиката на Константин Костенечки / 429
Петко Петков, Искра Христова. Текстологични и лексикални наблюдения над ръкопис № 880 от НБКМ / 435
Маргарет Димитрова. Към въпроса за новобългарските преводи на дамаскиновите слова / 442
Антоанета Делева. Прабългарската заемка в старобългарски капь (Проект за речник на прабългарските заемки в старобългарския речников фонд) / 452
Румяна Златанова. Книгата на пророк Йона и реконструкцията на първоначалния й пълен превод / 470

Резюмета / 502
Съкращения / 515
Приложения / 517