Scripta & e-Scripta vol. 3-4
  • <span itemprop="description">
    <p>Съдържание<br /><strong>e-Scripta</strong><br /><em>Сeбастиян Кемпген</em>. 'Kliment Std' - безплатен шрифт за слависти-медиевисти / <strong>9</strong><br />Каталози на ръкописи и образци от ръкописи в Интеренет (<em>Стиляна Баталова</em>) / <strong>25</strong><br />Международен семинар и конференция Azbuky.Net (<em>Диляна Радославова</em>) / <strong>29</strong><br /><br /><strong>Scripta</strong><br /><em>Анна-Мария Тотоманова</em>. Морфологични ограничения при загубата на слабите ерове в префикси и суфикси / <strong>33</strong><br /><em>Антоанета Джельова</em>. Типологичната характеристика на родителен падеж в старобългарски език с оглед на глаголното управление / <strong>43</strong><br /><em>Роман Кривко</em>. Среднобългарският фрагмент в ръкопис НБКМ № 113 в историята на преводите на славянските служебни минеи / <strong>59</strong><br /><em>Боряна Велчева, Андрей Бояджиев</em>. Славянският текст на Житие на св. апостол Тома / <strong>95</strong><br /><em>Елена Томова</em>. Третата руска редакция на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски / <strong>121</strong><br /><em>Марияна Цибранска-Костова</em>. "Творeнщихъ влъшвениа и плодов влачениа" в Бориловия синодик<br />(бележки към едно писмено свидетелство) / <strong>133</strong><br /><em>Явор Милтенов</em>. Пропуски и грешки в славянския превод на Диалозите на Псевдо-Кесарий / <strong>147</strong><br /><em>Екатерина Панчева</em>. Принципи на изоколното изграждане в среднобългарското житие / <strong>161</strong><br /><em>Иван Петров</em>. Старославянските източници и функционалният (семантически) подход към изучаване развитието на езиковата система: върху примери от български език /<strong> 173</strong><br /><em>Весела Валявичарска</em>. Императорският адвентус и екфразисите на Павел Силенциарий за "Св. София" и за нейният амвон / <strong>183</strong><br /><em>Николета Изар</em>. Иконичното пространство - надпис и преобразяване: парадоксалната риторика на свещеното изображение в поствизантийската епоха / <strong>199</strong><br /><em>Мариана Димитрова</em>. Някои наблюдения върху славянските извори за тита-нотацията / <strong>225</strong><br /><br /><strong>Дебюти</strong><br /><em>Десислава Найденова</em>. Византийските закони и техният славянски превод в Първото българско царство / <strong>239</strong><br /><em>Анета Димитрова</em>. Инфинитивът в Житието на св. Антоний / <strong>253</strong><br /><em>Ива Трифонова</em>. Преписите на книга Откровение на св. Йоан Богослов в състава на календарни сборници / <strong>285</strong><br /><em>Алексей Щекин</em>. Преписът на "Видение на пророк Исайя за последните времена" в ръкописния сборник от XV в. Златая Матица / <strong>307</strong><br /><em>Олга Афиногенова</em>. Гръцката версия на апокрифа за борбата между архангел Михаил и Сатанаил / <strong>329</strong><br /><br />Рецензии / 349<br />Нови книги (<em>Маргарет Димитрова</em>) / 375<br /><br />Резюмета / 405<br />Съкращения / 417<br /> </p>
    <p><strong>Table of Contents</strong><br /><br /><strong>e-Scripta</strong><br /><em>Sebastian Kempgen</em>. 'Kliment Std' - a Free Font for Slavic Medievalists / <strong>9</strong><br />Manuscript Catalogues and Manuscripts via Internet (<em>Stilyana Batalova</em>) / <strong>25</strong><br />International Workshop and Conference Azbuky.Net (<em>Dilyana Radoslavova</em>) / <strong>29</strong><br /><br /><strong>Scripta</strong><br /><em>Anna-Maria Totomanova</em>. Morphonological Restraints on the Loss of the Weak Yers in Prefixes and Suffixes / <strong>33</strong><br /><em>Антоанета Джелева</em>. Tипологическая характеристика родительного падежа в древнеболгарском языке ввиду глагольного уравнения / <strong>43</strong><br /><em>Роман Кривко</em>. Cpeднеболгарский фрагмент НБКМ №113 в истории переводов славянских служебных миней / <strong>59</strong><br /><em>Boryana Velcheva, Andrei Bojadziev</em>. The Slavonic Text of Acta Thomas in India / <strong>95</strong><br /><em>Елена Томова</em>. Tpeтья pyccкaя peдакция Тырновского проложного жития св. Йоанна Рылского / <strong>121</strong><br /><em>Mariyana Tsibranska-Kostova</em>. "Творeнщихъ влъшвениа и плодов влачениа" dans le Synodicon de Boril (quelques notes sur un temoignage ecrit) / <strong>133</strong><br /><em>Yavor Miltenov</em>. Omissions and Mistakes in the Slavonic Translation of the Erotapokriseis of Pseudo-Kaisarios / <strong>147</strong><br /><em>Ekaterina Pantcheva</em>. Some Principles of Isocolic Structuring in a Medieval Bulgarian Writing / <strong>161</strong><br /><em>Иван Петров</em>. Древнеславянские источники и функционалный (семантический) подход к изучению развития языковой системы: на примере болгарского языка / <strong>173</strong><br /><em>Vessela Valiavitcharska</em>. Imperial Adventus and Paul the Silentiary's Ekphraseis of Hagia Sophia and Its Ambo / <strong>183</strong><br /><em>Nicoletta Isar</em>. L'espace iconique - inscription et transfiguration: La rhetorique paradoxale de 1' image sacree a 1' age post-byzantin / <strong>199</strong><br /><em>Mariana Dimitrova</em>. Some Observations on the Slavic Sources for Theta Notation / <strong>225</strong><br /><br /><strong>Debuts</strong><br /><em>Desislava Naydenova</em>. Die byzantinischen Gesetze und ihre slavische ?bersetzung im Ersten Bulgarischen Reich / <strong>239</strong><br /><em>Aneta Dimitrova</em>. The Infinitive in the Life of Saint Anthony / <strong>253</strong><br /><em>Iva Trifonova</em>. Copies of the Book of Revelation of St. John in Festal Collections / <strong>285</strong><br /><em>Алексей Щекин</em>. Список "Видения Исайи пророка о последнем времени" в рукописном сборнике ХV века Златая Матица / <strong>307</strong><br /><em>Oльга Афиногенова</em>. Греческий вариант апокрифа о борьбе архангела Михаила и Сатанаила / <strong>329</strong><br /><br />Reviews / <strong>349</strong><br />New Books (<em>Margaret Dimitrova</em>) / <strong>375</strong><br /><br />Abstracts / <strong>405</strong><br />Abbreviations / <strong>417</strong></p></span>