Медиевистика и културна антропология
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Анисава Милтенова. Четири десетилетия научно творчество в областта на старобългарската литература и на фолклора / 9
  Аделина Ангушева-Тиханова, Анисава Милтенова. Подборна библиография на публикациите на проф. д-р Донка Петканова / 22
  Хайнц Миклас, Мария Шнитер. Имена и дати — предварителни резултати от изследването на т. нар. "Западен фонд" в славянските месецослови / 27
  Климентина Иванова. Най-старото житие на св. Иван Рилски и някои негови литературни паралели / 37
  Георги Петков. Стишният пролог за лятното полугодие по ръкопис № 1040 от Софийската народна библиотека / 48
  Dagmar Burkhart. Die byzantinische hagiographische Klage und ihr Einfluss auf die orthodoxen Slaven / 67
  Николай Шиваров. Общественото развитие и идеята за Месия в междузаветната епоха / 83
  Георги Минчев. Дяконската ектения и свещеническите молитви срещу природни бедствия в новите листове на Синайския евхологий / 111
  Христо Трендафилов. Йоан Экзарх и становление славянского теологического монологизма / 154
  Татяна Славова. За славянските преводи на някои византийски хроники / 162
  Валентина Измирлиева. 72 и числовият код на Творението в предхристиянската традиция (исторически екскурс) / 171
  Стоянка Бабалиевска. Библейски цитати — проблеми на идентифи­кацията и интерпретацията / 179
  AntonijaZaradija Ki?. Levijatan i Behemot u hrvatskoglagoljskoj redakciji / 186
  Славчо Вълчанов. Следи от апокрифни елементи в Кирило-Методиевската традиция на средновековна България / 195
  Милена Рождественская. О новых списках древнеславянского апокрифа "Слово на воскресение Лазаря" / 211
  Красимир Станчев. Към реконструкцията на един апокрифен сборник / 219
  Марина Йорданова. Откровение на св. Богородица за седемте гряха - текстологически наблюдения / 227
  Анисава Милтенова. Неизвестен превод на византийското видение на Анастасия черноризица в старобългарската литература / 237
  Нина Георгиева. Съставителската концепция на Бдинския сборник, образованите владетелски съпруги и техните книги / 258
  Аделина Ангушева-Тиханова. По следите на един изчезнал жанр. (Към типологията на "женските "сборници) / 282
  Радослава Трифонова. Манастирски средища и монашеска книжнина в Сърбия и България през XIII век / 291
  Боряна Христова. Един типичен ръкопис за първата половина на XIX век. / 307
  Елена Томова. Варшавски ръкопис Voz. 105 от края на XV век (Библейските книги: Иисус Навин, Съдии, Рут, Царства и Естир) / 313
  Елка Бакалова. Св. Спиридон в православната църковна традиция и във фолклора / 319
  Ралица Лозанова. Наративност и паралелизъм на изобразителния текст. Теоретичен ескиз върху Богородичния акатист / 327
  Елена Коцева, Елисавета Мусакова, Диляна Радославова. Три статии за украсата на ръкописите / 338
  Димитринка Димитрова. Медиаторът в старобългарската апокрифна традиция и в българския фолклор — въпроси на типологията / 376
  Милена Беновска-Събкова. Русалките и самодивите в българската традиция / 385
  Росен Малчев. Християнски култови средища по горното течение на река Палакария, Самоковско / 402
  Радост Иванова. Събитието като изходна позиция в биографичните разкази / 412
  Боряна Велчева. За хилендарския препис на Словото за Йоан Милостиви / 418
  Имре Тот. К изучению Кюстендилското палимпсеста / 422
  Анна-Мария Тотоманова. За "сърбизмите" в лексиката на Константин Костенечки / 429
  Петко Петков, Искра Христова. Текстологични и лексикални наблюдения над ръкопис № 880 от НБКМ / 435
  Маргарет Димитрова. Към въпроса за новобългарските преводи на дамаскиновите слова / 442
  Антоанета Делева. Прабългарската заемка в старобългарски капь (Проект за речник на прабългарските заемки в старобългарския речников фонд) / 452
  Румяна Златанова. Книгата на пророк Йона и реконструкцията на първоначалния й пълен превод / 470

  Резюмета / 502
  Съкращения / 515
  Приложения / 517