Балканските идентичности в българската култура 4
 • Сборникът се стреми да осмисли динамиката на основните колективни идентичности и митологиите, които те градят. Специално внимание се отделя на балканските национализми и на различните малцинства в България. Митологическите повествования се откримат в исторически, филологически, етнографски и други научни трудове, в литературата и народното творчество, в публицистиката и учебникарската книжнина.

  Съдържание

  Николай Аретов. Замисълът и неговата реализация. Необходимо въведение / 5
  Надя Данова. Проблемът за националната идентичност в учебникарската книжнина, публицистиката и историографията през XVIII-XIX век / 11
  Надя Данова. Образи на гърци и западноевропейци в българската книжнина през XVIII - XIX вeк / 92
  Саня Велкова. Българи и гърци: елементи от взаимната им оптика през ХХ век / 133
  Кета Мирчева. Циганите в българската словесност през ХIХ век / 159
  Благовест Нягулов. Румънците и Румъния в българската книжнина (1878-1989) / 183
  Гражина Шват-Гълъбова (Варшава). Mетаморфозите на българските неогностици (към проблема за свръхинтерпретацията) / 209
  Владимир Трендафилов. Конструирането на културния герой през българския ХIХ-ХХ век / 229
  Рая Заимова. Български образи във Франция: Граници, алтернативи (ХХ в.) / 247
  Бюшра Ерсанлъ (Истанбул). "Турската историческа теза" и нейните резултати / 263
  Йорданка Бибина. Балканските идентичности през призмата на тюрклюка / 291
  Любомир Попович (Белград). Два идеологически подхода към вернакуларизацията на книжовния сръбски език в края на XVIII и през първата половина на XIX век / 329
  Јасмина Мојсиева-Гушева (Скопие). Сликата на верскиот синдром во балканскиот свет / 360
  Summaries / 373