Блянове по модерна драма
 • Блянове по модерна драма
  Драматическият проект на Петко Тодоров
  Автор: Мариета Иванова-Гиргинова

  Институт за литература - БАН
  Издателски център "Боян Пенев"
  София, 2010, 254 с.
  ISBN 978-954-8712-65-1

  Книгата на д-p Гиргинова е ценно и новаторско изследване, което осветява сериозни дискусионни въпроси и анализира ключови проблеми от битието на модерната българска драматургия. Чрез прецизни анализи на Петко-Тодоровите пиеси авторката навлиза дълбоко в света на модерността, доказвайки как П. Тодоров трансформира унаследените от фолклора и литерату­рата традиции, за да ги превърне в част от една нова драматическа картина на света.

  Проф. дфн Елка Константинова

   

  Чрез изследване на начина, по който у Тодоров фолклорно-митологичното се стилизира и трансформира в сецесионно и символично, се аргументира собствено „българската" специфика на българския модернизъм в рамките на общия Zeitgeist на епохата и на безспорните „външни" влияния. Именно тук според мене е най-важният принос на изследването.

  Доц. д-р Пламен Антов

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ПЪРВА ГЛАВА
  ОТ ДЕЙСТВИЕТО ДО БЕЗДЕЙСТВИЕТО
  (Из критическата рецепция на Петко-Тодоровите драми) / 11
  1. Диагнозата / 12
  2. Конструиране на новатора - „за" и „против" модерната драма /16
  3. Сдвояване и аналогии / 21
  4. Модуси в критическата рецепция / 24

  ВТОРА ГЛАВА
  ДРАМАТУРГИЧНАТА ТЕХНИКА. ГРАДЕЖЪТ КАТО РАЗПАД 149
  1. „Зидари"-фабулно резюме / 50
  2. Идеята / 55
  3. Композицията / 58
  4. Промените / 61
  5. Персонажите / 68
  6. Диалозите / 75
  7. Езиците на различието / 82
  7.1. Езикът на общността / 82
  7.2. Символният език на индивидуалистите / 85
  8. Между думите и нещата / 88
  9. Разпадът като градеж / 92

  ТРЕТА ГЛАВА
  МЕТАМОРФОЗИТЕ НА I'AME MODERNE I 109
  1. Разпознаване на „вътрешния човек" / 109
  2. Генеалогия: пътят на себетърсачеството /113
  2.1. Неороматичният бунт / 114
  2.1.1. Философският интертекст. Ницше / 115
  2.1.2. „Зидари". Отделният срещу рода / 120
  2.1.3. Прекомерното. Творецът индивидуалист в „Невяста Боряна" / 127
  2.1.3.1. Свръхмярата. Дионисовото начало / 128
  2.1.3.2. Двата свята и двата типа морал / 132
  2.1.3.3. Разпадът на семейната цялост. Драмата на жената / 134
  2.1.4. Самодивата-ницшеански проекции /139
  2.2. Раздвоение и резигнация. Страдащият Аз / 145
  2.2.1. Изгубване на себе си-героят „сянка" / 146
  2.2.1.1. Драмата на отхвърления / 148
  2.2.1.2. Обраната душа / 150
  2.3. Себепознанието - „разширената" душа / 153
  2.3.1. Естетическото съзерцание и модерната душа /155
  2.3.2. Преоткриването на себе си в другия / 163
  2.4. Вградената душа / 171
  2.4.1. Женските персонажи - бунт и саможертва / 171
  3. Другите. Персонализация на колективните представи / 178
  4. Пейзажите на модерната душа / 184

  ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
  МИТОПОЕТИЧЕН СВЯТ И ОБРАЗНОСТ / 187
  1. Трансформации и употреби на митопоетичното / 187
  2. Фолклорни мотиви / 191
  2.1. Вграждането / 191
  2.2. Облогът / надиграването / 197
  2.3. Змейова сватба / 207
  3. Песента - мотив и символ / 209
  4. Сецесионно-декоративното /215
  4.1. Към поетиката на сецесиона / 216
  4.2. Сецесионни фрагменти / 223
  4.2.1. Ролята на паратекста / 223
  4.2.2. Архаични ритуали / 224
  4.2.3. Хорото / 225
  4.2.4. Целувката / 227
  4.3. Езиковият декоративизъм / 228
  4.4. Сецесионната интермедия в „Самодива" / 233
  4.5. Драматическият образ-колаж / 237

  [ЗАКЛЮЧЕНИЕ] / 240
  ПРИЛОЖЕНИЯ / 244-245
  ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА / 247
  SUMMARY / 253