Литературна мисъл 1/2006
 • <span itemprop="description"><h4>Съдържание</h4>
  <p style="text-align: justify;"><strong>Миряна Янакиева</strong>, <em>Четенето невъзможно? (Пруст и Де Ман)</em><br />
  <strong>Miriana Yanakieva</strong>, <em>Is Reading Impossible? (Proust and de Man)</em></p><hr />

  <p style="text-align: justify;"><strong>Румяна Дамянова</strong>, <em>Травмата - психосоциалната следа във възрожденския поведенчески репертоар. Срамът</em><br />
  <strong>Roumiana Damyanova</strong>, <em>The Trauma - Psychosocial Trace in the Behavioral Repertoire of the Bulgarian National Revival. The Shame</em></p><hr />

  <p style="text-align: justify;"><strong>Пламен Антов</strong>, <em>"Бай Ганьо" - трансформации на гласа: кой, кому, как и защо говори в творбата</em><br />
  <strong>Plamen Antov</strong>, <em>Bay Ganyu - Transformations of the Voice: Who, Whom, How, and Why Is Talking</em></p><hr />

  <p style="text-align: justify;"><strong>Галина Георгиева</strong>, <em>Социално действие и анти-естетически ефект (върху програмата на руското литературно-революционно обединение Леф)</em><br />
  <strong>Galina Georgieva</strong>, <em>Social Action and Anti-Aesthetic Effect<br /> (On the Project of the Russian Revolutionary Literary Movement LEF)</em></p><hr />

  <p style="text-align: justify;"><strong>Михаил Неделчев</strong>, <em>Живот на Вапцаровите думи</em> <br />
  <strong>Mikhail Nedelchev</strong>, <em>Life for Vaptsarov's Words</em></p><hr />

  <p style="text-align: justify;"><strong>Галин Тиханов</strong>, <em>Политиката на отстранението: случаят с ранния Шкловски</em> <br />
  <strong>Galin Tihanov</strong>, <em>Policy of Estrangement: The Early Shklovsky Case</em></p><hr />

  <p style="text-align: justify;"><strong>Надежда Андреева</strong>, <em>По пътищата на кръстоносците. Големият свят на историята и малкият свят на семейството в пиесата Балдуин император на изток екзекутиран заради невинно целомъдрие, Мюнхен 1676 г.</em><br />
  <strong>Nadezhda Andreeva</strong>, <em>The Big World of History and the Small World of Family in the Play Baldwin, Emperor of the East, Munich 1676</em></p><hr />

  <p style="text-align: justify;"><strong>Веселина Кацарова</strong>, <em>Преводна рецепция на английската литература в България: сп. "Българо-британски преглед"</em><br />
  <strong>Veselina Katsarova</strong>, <em>Reception of British literature in Bulgarian-British Review</em></p><hr /></span>