Литературна мисъл 1/2007
 • Съдържание

  Анкета Хуманитарната периодика
  По случай 50 години сп. "Литературна мисъл"
  Милена Кирова
  Клео Протохристова
  Благовест Златанов

  ***

  Йордан Василев, "Литературна мисъл". Опит за портрет на списанието като човек

  Георги Цанков, Изповедник на българските литературоведи

  ***

  Владимир Сватон (Прага), Дисконтинуитет в континуитета на литературоведското мислене
  Vladimir Svaton(Prague), Discontinuity in Literary Thinking's Continuity


  Евгения Иванова, Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество
  Evgeniya Ivanova, The Downfall of the Serbian and Bulgarian Kingdoms: Heroes and Victims


  Раймонд Детрез (Гент), Канонизация чрез съперничество: Случаят Григор Пърличев
  Raymond Detrez (Ghent), Canonization through Competition: The Case of Grigor Parlichev


  Христо Манолакев, Из европейските изкушения на българската възрожденска литература ("Стоян и Рада", "Изворът на Белоногата", "Маминото детенце")
  Hristo Manolakev, From the European Temptations of the 19th Century Bulgarian Literature


  Калина Галунова, За калпака и фрака. Размисли върху културната символика на пре/обличането в "Бай Ганьо"
  Kalina Galunova, On the Sheepskin Cap and the Tailcoat: Thoughts on the Cultural Symbolism of the(Changing of) Clothes in "Bay Ganyu"


  Йордан Ефтимов, Fin de siècle машина
  Yordan Eftimov, Fin de siècle aggregate


  Юлия Стайкова, Устният речев жест в писменото повествование
  Yulia Staykova, The Oral Discursive Gesture in the Written Narrative


  Павлин Стоянов, Теорията на жанра при Тинянов и Бахтин
  Pavlin Stoyanov, Tinianov's and Bakhtin's Genre Theories