Литературна мисъл 1/2009
 • Съдържание

  60 години Институт за литератута
  Рая Кунчева, Институтът за литература при БАН и литературознанието като отговорност
  Raya Kuncheva, 60 years Institute for Literature. The Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Science and Literary Studies as Responsibility


  Джон Нойбауер (Амстердам), Гласове от изгнание: литература за Европа?
  John Neubauer, Voices from Exile: A Literature for Europe?


  Николай Аретов, Непретенциозната проза на Асен Христофоров и проблемът за антитоталитарната литература
  Nikolay Aretov, The Unassuming Texts of Asen Christoforov and the Problem of Anti-totalitarian Literature


  Eлка Димитрова, Тоталитаризмът и моделирането на литературната история (модернизмът и неговите интерпертации)
  Elka Dimitrova, Totalitarianism and Moulding Literary History (Modernism and Its Interpretations)


  Мирослава Дойчинова, Литературният пример (exemplum) - една постмодерна проекция срещу тоталитаризма
  Miroslava Doichinova, The Literary Example (exemplum) - One Postmodern Projection against Totalitarianism


  Емил Димитров, Юбилей и канон
  Emil Dimitrov, Anniversary and Canon


  Иван Христов, Кръгът "Стрелец". Осмислянето на традицията
  Ivan Hristov, Archer Literary Circle.Thinking over the tradition


  Евдокия Борисова, Яни Милчаков, Пламен Шуликов, Паралитературата: текстология и социология
  Evdokiya Borisova, Yani Miltchakov, Plamen Shulikov, Paraliterature: Sociology and Textology


  Дарин Тенев, Образ, въобразяване, съобразяване: "Арабия" на Дж. Джойс
  Darin Tenev, James Joyce's "Araby": Image, Imagination, Conformity


  Рецензии

  Дечка Чавдарова, Препрочитането на Достоевски като съкровен диалог с писателя от позицията на вярата (Ванда Смоховска - Петрова - Пътят към смъртта и възкресението у Достоевски. София, Боян Пенев, 2008)

  Светла Страшимирова, Новата книга на Румяна Дамянова "Емоциите в културата на Българското възраждане", София, Сиела, 2008: значения за българската хуманитаристика

  Бойко Пенчев, Скандалният медиатор (Александър Кьосев - Индигото на Гьоте, София, Фигура, 2008)