Литературна мисъл 1/2011
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Николай Аретов, Скици и откровения. Литературното творчество на Асен Христофоров
  Nikolay Aretov, Sketches and Confessions: Assen Christophorov as a Writer


  Румен Аврамов,Интелектуалната метаморфоза на Асен Христофоров
  Roumen Avramov, The Intellectual Methamorphosis of Assen Christophorov


  Николай Папучиев, Разказвайки всекидневието. Срещата с Другия в текстовете на Асен Христофоров
  Nikolay Papuchiev, Retelling Everyday Life. Meeting the Other in Assen Christophorov's Texts


  Николета Пътова, Oпитът на Aсен Христофоров в драматургията
  Nikolata Patova, Assen Christophorov’s Attempt at Dramaturgy


  Катя Зографова, „Някогашният Пловдив” на Рилския отшелник
  Katya Zografova, "The Old Plovdiv" of the Rila Recluse


  Соня Млекарова, Спомени за Асен Христофоров
  Sonya Mlekarova, Remembering Assen Christophorov


  Иван Звънчаров, Архивът на Асен Христофоров в Националния литературен музей
  Ivan Zvancharov, On the Collection of Assen Christophorov’s Works at the National Museum of Literature


  Лиляна Владева, Архивният фонд на Асен Христофоров в Централния държавен архив
  Liliana Vladeva, The archive stock for Assen Christophorov at the Central State Archives


  Александър Шурбанов, Литературни преливания
  Alexander Shurbanov, Literary transfusion


  Сергей Аверинцев, Към тълкуването на символиката на мита за Едип
  Sergey Averintsev, Towards Interpreting the Symbolism of the Myth about Oedipus