Литературна мисъл 2/2006
 • Съдържание

  * * * Разграничително литературознание (програма)

  Елена Налбантова, Идеологът Раковски и неговият експеримент "Хиндистан"
  Elena Nalbantova, The ideologist Rakovski and his experiment "Hindistan"


  Николай Аретов, Един "неочакван" образ на П. Р. Славейков. Как да се справим с него?
  Nikolay Aretov, An "Unexpected" Image of P. R. Slaveykov. How to Cope with It?


  Камен Михайлов, Следходници и предшественици: Пенчо Славейков и Христо Ботев. Критически оценки
  Kamen Mikhaylov, Successors and Forerunners: Pencho Slaveykov and Botev


  Мария Илчевска, Властта в семейството. Версии на патриархалното господство (Наблюдения върху фолклорни модели и възрожденски текстове)
  Maria Ilchevska, Power and Family. Aspects of Patriarchal Authority (Observations on Folklore Models and Bulgarian Revival Literature Texts)


  Петър Велчев, Стихът на Гео Милев
  Petar Velchev, Geo Milev's Verse


  Цветанка Атанасова, Прозата на Николай Лилиев
  Tzvetanka Atanassova, Nikolay Liliev's Prose


  Клео Протохристова, Българската Медея - текстове, спектакли, политика и реклама
  Cleo Protokhristova, The Bulgarian Medea - the Text, the Scene, the Politics, and the Advertisement


  Олга Кациарди-Херинг, Търсене на идентичност и образът на Европа у гърците от ХVII до началото на ХIХ век
  Olga Katsiardi-Hering (Athens), The Search for Identity and the Image of Europe among the Greeks from the 17th to the early 19th Century


  Румяна Л. Станчева, Модернизъм и танц - паралелизми между Балканите и Западна Европа
  Roumiana L. Stantcheva, Modernism and Dance - Parallelism between the Balkans and Western Europe


  Румен Шивачев, Сръбско-Българската дискусия за Балканска култура във в-к "Литературен глас", 1931-1932
  Roumen Shivachev, The Serbian-Bulgarian Discussion of Balkan Culture in the Literary Voice Journal (1931-1932)