Литературна мисъл 2/2010
 • Съдържание

  Радосвет Коларов, Вторият сюжет: метаморфозата в „Грехът на Иван Белин”
  Radosvet Kolarov, The Second Plot: the Metamorphosis in ‘Ivan Belin’s Sin’


  Милена Кирова, От овчарчето до Пастира: биография на един есхатологичен мотив според разказа за библейския цар Давид
  Milena Kirova, From “a shepherd boy” to “The Shepherd”: a biography of an eschatological motif according to the story of King David


  Дина Манчева, Библията през прочита на франкофонската и руската символистична драматургия
  Dina Mancheva, Reading the Bible through the prism of the Francophone and Russian symbolist Dramа


  Маргарита Серафимова, Биографичното пространство
  Margarita Serafimova, Biographical space


  Григор Хар. Григоров, Два етюда за „Мила Родино”
  Grigor Har. Grigorov, Two Essays on "Mila Rodino" (“Dear Motherland”)


  Пламен Антов, Физиология на символистичния език; Език и Аз, език и лудост
  Plamen Antov, The Physiology of Symbolic Language; Language and Ego, Language and Madness


  Яни Милчаков, Младен Енчев, Славчо Паскалев – критикът на 1910 г.
  Yani Milchakov, Mladen Enchev, Slavcho Paskalev – The Literary Critic of 1910


  Анна Алексиева, „Турски паша”, или неволите на добродетелта
  Anna Alexieva, “Turkish Pasha” or the Misfortunes of Virtue


  Люба Чернинкова, „Пътешественикът от този свят до онзи”: „Пътешественикът” на Бъниан в България от 1866 г. до 2007 г.
  Lyuba Cherninkova, “The Pilgrim’s Progress from this World to that which is to come”: Bunyan’s “Pilgrim’s Progress” in Bulgaria from 1866 to 2007


  Рецензии

  Дечка Чавдарова, Kонцептуализацията на богомилството в българската култура през погледа на полска българистка
  (Haeresis bulgarica. Grazyna Szwat-Gylybow. Warszawa, 2005. Slawistyczny osrodek wydawniczy)