Маргиналното в на литературата
 • Встъпителни думи — Рая Кунчева 9
  Яни Милчаков
  Маргиналното - описателна или аксеологична категория? 13
  Регина Койчева*
  Интерпретации за маргиналното в старобългарската химнография 24
  Pille-Riin Larm
  Scissors of the Literary Canon. On the Example of Estonian Literature
  at the End of the 19th Century 40
  Ирма Ратиани
  Советский тоталитаризм и форми литературното дискурса 56
  Бойко Пенчев
  Канонът на дивото: Николай Хайтов и Асен Христофоров 68
  Амелия Личева
  Периферните зони в литературата: текстове, личности, конфликти 77
  Тодор Христов
  Литературата като дар 90
  Anisava Miltenova
  Marginality, Intertexuality, Paratextuality
  in Medieval Bulgarian Literature 109
  Yuri Stoyanov
  Changing Literary Representation of Heresy and the Heretic —
  Marginalisation and Canonisation as Indicators of Ideological Shifts
  and Fashions 135
  Искра Христова-Шомова
  Център и периферия в православните календари
  от Средновековието до днес 144
  Ирина Кузидова-Караджинова*
  Славянската версия на Житието на се. Иларион Велики
  от Иероним Блажени 159
  Станка Петрова*
  Акростихът - израз на същността в периферията 179
  Красимир Станчев
  Литературата на българите-католици: маргинална за Изтока,
  периферна за Запада, но индикатор за бъдещия модел
  на българското развитие 192
  Диляна Радославова*
  Граничният седемнадесети век. Българската православна книжнина - феноменът от периферията 208
  Николай Аретов
  Страхът от маргиналност и проблемът за оксидентализма в балканските култури 233
  Недка Капралова*
  Изследването на възрожденското спомоществователство - от периферията към центъра в социологията на литературата 249
  Анна Алексиева*
  Поетически маргинални на Възраждането: даскалската поезия 270
  Албена Хинкова*
  Маргиналното във възрожденската ни периодика: вестник „Солун" в контекста на други маргинални издания 284
  Marju Mikkel
  Contemporary Literature in the Knowledge of the Readers:
  the Example of the Estonian Literary Criticism of the Beginning
  of the 20th Century 298
  Иван Христов*
  Българският литературен модернизъм - родно и женско 313
  Цветан Ракьовски
  Канонизирани фигури - маргинални автори: Иван Мирчев,
  Иван Грозев, Д. Пантелеев, Сирак Скитник 324
  Luke Thurston
  David Jones: In Parenthesis, At the Margin 344
  Миряна Янакиева
  Бездомни в езика 357
  Dimiter Alexandrov*
  The Postmodern Dystopian Novels of Margaret Atwood 373
  Yordan Lyutskanov*
  Literature and Architecture (Intersections) 382
  Rosa Alamo Martin
  Emily Carr's Writing and Painting: A Modernist Experiment of Interdisciplinary in the Margins 400
  Дарин Тенев
  Неопределеност и маргиналност при въвеждането на персонажи
  във фикционални произведения 417
  Enyo Stoyanov*
  Desouvrement and Minor Literature: Deleuze-Blanchot Intersections 443
  Paul Cobley
  Verisimilitude and the Literary: Crime Fiction, Criticism
  and the Attempt to Escape Marginality 457
  Andrey Tashev*
  On the Scale of Meaning 471
  Ivan Mladenov
  The Three Models of Conceptualizing Signs 484
  Валери Личев
  Относителността на времето като семиотичен проблем 500
  Соня Николова
  Поетика на отсъствието 517
  Галина Петкова
  Маргинализацията - достатъчният език
  в говоренето за руската емиграция в България (1919-1940)? 524
  Димитър Атанасов
  Маргинализацията на академичния исторически разказ 536
  Григор Хар. Григоров
  „Шуми Марица" - от официализирането до маргинализирането й 563
  Елена Давчева*
  Ролята на маргиналните герои за формиране на позитивното
  светоотношение в „Приказки от цял свят", преработени
  от Николай Райнов 583
  Krista Ojasaar
  How to Tell a Story? Marginalization of One Literary Institution 597
  Ирине Модебадзе
  Советская фантастика - „бегство от действительности" или ...? 609
  Ralph Cleminson
  Margin as Text 626
  Рая Кунчева
  Освалд Шпенглер и Константин Гълъбов. Залезът на културата - епистемологични и ценностни аспекти 642
  Notes on Contributors 667
  Статиите, отбелязани с * представят резултати от научна работа осъществена в рамките на проекта "Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера" (BG- 051Р0001-3.3.04/61), който е финансиран от Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013".
  Съдържанието на статиите отразява единствено мнението на авторите и не представляват официална позиция на ЕК или на нейните агенции.
  The articles marked with * are presenting results from research work carried out during the project "Support for the Development of the Scholarly Potential of Young Humanitarian Scholars and the Strengthening of their Professional Contacts with World-famous Scholars in their Area of Study" (BG- 051P0001-3.3.04/61) which is financed by the European Social Fund and the Republic of Bulgaria under the Operational Program Human Resources Development 2007-2013.
  The content of the articles reflects the views of the authors and does not represent an official position of the European Commission or its agencies.