Модерният наратив. Интертекстуални пресичания
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Елка Трайкова. Встъпителни думи / 9

  ПРОБЛЕМИ НА ПРОЗАТА
  Огняна Георгиева-Тенева. Смехът в историческото повествование на Иван Вазов / 13
  Сава Сивриев. Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров / 17
  Борис Ангелов. Наративът за вестовоя свинар - микрофизика на властта
  в казармата / 24
  Бисера Дакова. "Несвоевременната" проза на сп. "Художник" / 33
  Николай Аретов. Закон и морал. Добри Немиров в развитието на българската
  литература за престъпления / 45
  Николай Димитров. Страховете на модерния човек в българската литература
  от първата половина на XX век / 51
  Любка Липчева-Пранджева. Въобразености - със и без Вайнингер / 64
  Борис Минков. Градът като място на модерното в творчеството на Георги Райчев / 78
  Емилия Алексиева. Проблемът за престъплението в разказите на Георги Райчев
  и някои чужди литературни модели / 88
  Иван Иванов. Разказът "Смъртен сън" на Чавдар Мутафов / 96
  Цветанка Атанасова. "Невероятните" разкази на Светослав Минков
  в контекста на модерната литература / 103
  Пенка Ватова. Невъзможното човешко в разказите на Светослав Минков
  от края на 20-те и началото на 30-те години на XX век / 115
  Едвин Сугарев. Бегонията и нищото
  (Един възможен прочит на "Разказ за една бегония" от Светослав Минков) / 122
  Цветан Ракьовски. "Вечери в Антимовския хан" - двусъставността на книгата / 129
  Татяна Ичевска. Чифликът без граници
  (Библейското и светското в романа "Чифликът край границата") / 136
  Светлозар Игов. Самоубива ли се поручик Бенц?
  (Първият роман на Димитър Димов) / 148
  Светлана Стойчева, Юлияна Стоянова. Навътре към чуждото - стратегията на
  едно творчество / 162
  Румен Шивачев. Образът на Йов у Илия Волен / 174
  Богомил Попов. Единството и множествеността на гледните точки в
  "Барутен буквар" на Йордан Радичков / 180
  Ерика Лазарова. Ставащото битие, или историческият роман като намиране
  на изгубеното време / 189
  Илия Пачев. Интертекстуалността в романа "Хитър Петър" на Георги Марковски / 206
  Георги Цанков. От предградията на духа до развалините на бездуховността
  (Размисли за творчеството на Александър Томов) / 219

  ПРОБЛЕМИ НА ПОЕЗИЯТА
  Мариана Христова. Авторът - липси и свръхупотреби на името / 229
  Живка Симова. За любовния дискурс в "Люлека ми замириса"
  от Иван Вазов / 239
  Галя Симеонова-Конах. Границата между Поета и Лилията
  или възможностите на междутекстуалността / 248
  Георги Василев. Поезията в проза на Стефан Гечев / 260
  Пламен Антов. Постмодерният исторически наратив.
  Интертекстуални пресичания / 270

  ПРОБЛЕМИ НА ДРАМАТУРГИЯТА
  Мариета Иванова-Гиргинова. Осуетената "змейова сватба" в полите на Витоша / 283

  ПРОБЛЕМИ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ПРЕВОД
  Георги Стайков. От текст към хипертекст / 301
  Мирослав Дачев. Устреми към другото: Символизъм/символисти. Цвят. Език / 315
  Надежда Александрова. "Какво ще кажем ние на младите сърца"
  (Николай Лилиев - Учителят) / 340
  Антония Велкова-Гайдарджиева. Поетическият телос на литературната история
  (За превъплъщенията на литературноисторическото между "изгревите" и "залезите",
  между "пътя" и "света") / 352
  Дьорд Сонди. Рисковете на поезията. Думите на Ласло Наги на български език / 363
  Вихрен Чернокожев. Митът за априлството / 372

  ИЗВОРОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ
  Александър Йорданов. Епистоларни изповеди в личния архив
  на Владимир Василев / 379
  Мария Младенова. Библиография на трудовете
  на проф. д.ф.н. Елка Константинова / 412