Периодика на руската емиграция в България (1920–1943)
  • За около две десетилетия в България излизат (едни по-продължително, а други за съвсем кратко време или дори само веднъж) над 80 периодични издания на руската емиграция - списания, ежедневни, седмични и месечни вестници, бюлетини, единични и юбилейни листове - една твърде пъстра мозайка в идейно, тематично, жанрово и стилистично отношение. Те оставят ценен документален белег за един от най-драматичните епизоди в руската история и култура. В тях се отразява широкият спектър на обществено-политическите и социални идеи на руската емиграция. Чрез тях най-интензивно се съпреживява съдбата на Русия - така те изпълняват и функцията на условно свързващ мост между емигрантите и тяхната родина, на спасителен отдушник за мъчителните емигрантски размисли. За руската емиграция периодиката е и едно от основните ако не и най-важно оръдие, чрез което тя изпълнява или поне се опитва да изпълнява особената мисионерска роля, която сама е възложила върху себе си - да противодейства на нихилизма по отношение на духовните ценности в следреволюционна Русия, да опазва и развива руското слово. Първият опит да бъде събрана на едно място и систематизирана информацията за руската емигрантска периодика в България е от 1969 г., когато темата за руската емиграция или все още се заобикаля, или се третира идеологически еднозначно - в том III на анотирания библиографски указател „Български периодичен печат 1844-1944 (съставител Д. И Иванчев; обща редакция Т. Боров, Г. Боршуков, Вл. Топенчаров). Указателят предоставя най-общи сведения за всяко издание, независимо че в някои случаи информацията е непълна или не съвсем точна, а за няколко издания тя изцяло липсва. Енциклопедичният справочник „Периодика на руската емиграция в България (1920-1943)" е втора част от научния проект на Института за литература при БАН „Руската литературна емиграция в България (20-те - 40-те години на XX век)" с ръководител Радостин Русев, изследователската работа по който бе финансирана от Фонд „Научни изследвания" към Министерството на образованието, младежта и науката. През 2010 г. в рамките на същия проект вече бе публикуван един колективен научен труд - сборникът „Погасло дневное светило... Руската литературна емиграция в България 1919-1944" Справочникът включва обзорни и аналитични статии за излизалите у нас в различно време през периода 1920-1943 г. информационни, обществено-политически, литературни, военни и други периодични издания на руски емигранти (в това число и няколко машинописни и ръкописни издания, които, макар и да принадлежат към по-друг жанр, съвсем естествено се вписват в общия пейзаж и доизграждат, дообогатяват картината на руската емигрантска периодика). Статиите съдържат обща информация, характеристика на изданието, описание на рубриките и разделите в него, сведения за идейната и естетическата му ориентация, приоритетите, постоянните теми, читателската аудитория, участието в литературни, обществено-политически и други полемики.