Славянска филология. Tом 24
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Проф. д.ф.н. Диана Иванова. Между SACRUM И PROFANUM, или за езиковите колизии в преводите на свещеното писание сред православните славяни през XIX век / 5

  Искра Ангелова Ликоманова. Едно балканско многоезичие между плурилингвизма и мултилингвизма (банатските българи в Сърбия) / 27

  Кина Вачкова. Критерии и процедури за типологична характеристика на славянските стандартни езици / 37

  Найда Иванова. Южнославянските книжовни езици в контекста на междукултурните контакти през XIX век / 49

  Иванка Гугуланова. Два модела за изразяване на таксисните отношения в славянските езици / 62

  Иван Куцаров. Темпоралните системи на съвременните славянски езици / 70

  Лилия Крумова-Цветкова. Метафорични съчетания, фразеологизми и фразеологизирани конструкции
  с количествено значение (върху материал от български, руски и полски) / 80

  Василка Радева. Заета лексика и словообразувателни тенденции в славянските езици / 97

  Вера Маровска. Денотативни и констативни знакове в съвременните славянски езици / 108

  Искра Христова-Шомова. Богословская терминология в произведениях св. Климента Охридского / 120

  Светлана Василева-Карагьозова. Барокът в литературите на православните славяни / 137

  Панайот Карагьозов. Интимните шеги на партоцентризма в романите "Шегата" на Милан Кундера и "Дивата волност" на Анче Мин / 146

  Ренета Божанкова. Носталгични рефлексии в източноевропейската проза / 173

  Николай Даскалов. Поетика на дисонанса (Наблюдения върху сюжетно-композиционните особености на романа "Пепелища" от Стефан Жеромски) / 183

  Радост Иванова. Глобализационни процеси в традиционната южнославянска култура / 195

  Иван Русков. Фигури на славянството. "Приказки" за желания и участ / 204

  Владимир Пенчев. Етнокултурна идентичност на етничните общности в другоетнична среда
  (Българи в Словакия и словаци в България) / 218

  Катя Михайлова. Сакралното в епическото изпълнителство у славяните / 232

  Руселина Ницолова. Взаимодействие между граматически значения на глагола и лексикални модификатори в семантиката на изречението / 251

  Лиляна Минкова. Ръкопис на Константин Миладинов от архива на Измаил Иванович Срезневски / 268

  Калина Бахнева. Една непроучена концепция за сравнителното литературознание на българския
  литературен историк Боян Пенев / 279

  Стефка Георгиева, Славка Величкова. Фразеологичните неологизми в българския език
  и техните съответствия в други славянски езици / 286

  Тодор Ат. Тодоров. Относно произхода на български думи и някои принципи на етимологичното проучване / 300

  Лиляна Димитрова-Тодорова. Влиянието на глобализацията върху българските фирмоними
  в съпоставка с полските фирмоними / 309

  Ценка Иванова. Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските книжовни езици / 321

  Васил Балевски. Българската емигрантска литература в Германия.
  Немскоезична и българоезична / 339

  Рая Кунчева. Александър Веселовски и Михаил Арнаудов за генезиса на литературните родове / 348