Условия за издаване на книги

 

Издателският център осъществява издателска дейност, обхващаща издаването и разпространението на: 

 

  • изследвания в областта на литературознанието и хуманитаристиката (монографии и сборници; на учени от Института за литература и външни автори);
  • периодични издания на Института за литература, включително и електронни;
  • антологични издания (художествена литература), придружени с научен апарат и създадени с научна и/или образователна цел.

Дейността, свързана с реализирането на периодичните издания, се организира и ръководи на основа на Вътрешни правила за функционирането на редакционните съвети на научните издания.

Издателският център предоставя на интернет сайта на Института за литература (http://ilit.bas.bg/) информация за отпечатаните издания, техните автори, година на издаване и др.

 

Отпечатване на ръкопис

Постъпилите ръкописи в Издателски център „Боян Пенев“ може да бъдат отпечатани след одобрение от Научния съвет, Директорския съвет или Директора на Института за литература.

Издания, преминали през обсъждане и приемане за печат в Научния съвет на Института за литература, имат право да излизат с името и логото на Института. Останалите издания, одобрени от Директорския съвет или Директора, носят само логото на Издателския център.  Директорът одобрява отпечатването на издания, представени от външни за Института за литература автори, които отговарят на условията, необподими за кандидатстването с ръкопис в Издателския център. При необходимост Директорът може да се обръща за мнение към Директорския съвет. Всеки постъпил в Издателския център ръкопис е необходимо да бъде придружен с две научни рецензии / препоръки за издаване.

 

Между автора/съставителя и ИЦ „Боян Пенев“ се сключва договор за предоставяне на авторско право и регламентиране на правата и задълженията на автора и издателя.

Неразделна част от договора са техническите изисквания за прием на ръкописите:

 

  • ръкописът да е в електронен вид (файл с формат  .doc или .docx), изпратен на имейл адреса на ИЦ – ilitizda@gmail.com;
  • ръкописът да включва пълния обем на текста;
  • ръкописът да е придружен с две научни рецензии/препоръки за издаване;
  • творческа автобиография на автора, ако е външен сътрудник.

 

 Издателският център „Боян Пенев“ се ангажира с:

 

  • осигуряване при необходимост на редактор, коректор, графичен дизайнер;
  • конкретни срокове на издаване.