Издателският център "Боян Пенев" към Института за литература при БАН е създаден по решение на Научния съвет на Института в началото на 2000 г. Той е първият и към края на юли 2009 г. единствен Издателски център в системата на БАН. Няма самостоятелен статут и собствен щат. Конституирането му е продиктувано от нуждата да се затвори работният цикъл по националните и международни научни проекти в Института с публикуването на резултатите им в колективни научни сборници /част от тях – двуезични/ – след проведени регионални, национални, или международни научни конференции. Важно място тук имат и авторски трудове, както на млади литературоведи от страната и чужбина, така и на утвърдени учени. Издадени са и юбилейни сборници в чест на видни български и чуждестранни учени.

Специализираната  издателска дейност в ограничени тиражи /300-500 екз./, финансирана главно чрез спечелени конкурси на Министерството на културата, Министерство на образованието  и науката, Програма “Култура” на Столичната община, е съсредоточена в следните поредици:

Поредица  “Тезиси”

Поредица  “Творци”

Поредица  “Преводна рецепция на европейските литератури в България”

Поредица  “Литературна история”

Поредица  “Другата българска литература на ХХ век”

В намеренията на Издателския център попада и издаването на книги от областта на литературознанието и хуманитаристиката, дело на автори и авторски колективи  от други научни звена в страната, а също и преводни издания на значими  трудове на съвременната чуждестранна хуманитаристика.

От 2003 г. ИЦ “Боян Пенев” издава и ежегодния  библиографски бюлетин “Публикации  на Института за литература”.
Ръководител издателска дейност: доц. д-р Пенка Ватова