Scripta & e-Scripta vol. 1
 • Table of Contents

  Articles

  Papers presented at the Round-Table Meeting of the Commission for Computer Processing of Medieval Slavonic Manuscripts and Early Printed Books to the ICS, 13th Congress of Slavists, 15-20 August 2003,
  Ljubljana, Slovenia

  David J. Birnbaum. Computer-Assisted Analysis and Study of the Structure of Mixed Content Miscellanies / 15
  Cynthia Vakareliyska. Desiderata for an Electronic Collation of Medieval Slavic Gospel Texts / 55
  Kiril Ribarov and Monia Camuglia. Incorporation of Old Church Slavonic Card Files into a Corpus / 65
  Andrej Bojadћiev. Electronic Student Editions of Medieval Slavic Texts / 75

  Sources and Investigations

  Elena Tomova. Doxae of South Slavic Saints in Medieval Serbian Literature (Kopitar collection, Ljubljana, Slovenia) / 89
  Angel Nikolov. 'A Useful Tale about the Latins': An Old Bulgarian Translation of a Lost Byzantine Anti-Latin Text of the End of the Eleventh-Early Twelfth Century / 99
  Veneta Savova. A Newly Discovered Hymnographic Work of St. Clement of Oxrid / 121
  Mony Almaleh. Interlingual Assymetry and a Linguistic Picture of the World: Understanding and Interpretating the Bible / 133

  Debuts

  Regina Kojceva. Sound and Sense in the Hymnographic Text (On a Troparion from the Acrostic Triodion Kanon Cycle of Konstantin of Preslav) / 147
  Ekaterina Panceva. The Pause as a Storyteller (Notes on the Punctuation in a Fourteenth-Century Masterpiece) / 161
  Irina Kuzidova. A Glance at Medieval South Slavonic Anthologies of Wise Sentences (Genre Peculiarities,
  Terminology and Text Headings) / 175
  Diana Atanasova. The Prayer-Book of Niketa (No. 646 NBKM): A Case Study / 187
  Yavor Miltenov. A Fragment by St. Papias of Hierapolis in the Apocryphal Apocalypsis Ioannis / 197

  Reviews / 207
  New Books (Margaret Dimitrova and Nikola Kazanski) /
  214

  Informations
  Report of the ICS Commission for Computer Processing of Medieval Slavonic Manuscripts and Early Printed Books (1998 -2003) (in Russian). (Anissava Miltenova and David J. Birnbaum) / 227

  Abstracts / 235
  Abbreviations / 244


  Съдържание

  Статии


  Доклади, представени на заседанието на Комисията за компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи и старопечатни книги към Международния комитет на славистите, ХІІІ-ти славистичен конгрес, 15-20 август, Любляна, Словения


  Дейвид Дж. Бирнбаум. Компютърен анализ и изследване на структурата на сборниците със смесено съдържание / 15
  Синтия Вакарелийска. Предложения за колация на средновековни евангелски текстове в електронен вид / 55
  Кирил Рибаров и Моня Камуля. Обединяване на картотеки на староцърковнославянския език в корпус / 65
  Андрей Бояджиев. Електронни учебни издания на средновековни славянски текстове / 75

  Извори и изследвания

  Елена Томова. Слави на южнославянски светци в средновековната сръбска литература (по материал
  от колекцията на Б. Копитар, Любляна, Словения) / 89
  Ангел Николов. "Повест полезна за латините": старобългарски превод на изгубен антилатински
  византийски текст от края на XI - началото на XII в. / 99
  Венета Савова. Новооткрито химнографско съчинение на св. Климент Охридски / 121
  Мони Алмалех. Междуезикова асиметрия, езикова картина на света, разбиране и тълкуване на Библията / 133

  Дебюти

  Регина Койчева. Звук и смисъл в химнографския текст (върху един тропар от триодния цикъл канони с
  акростих на Константин Преславски) / 147
  Екатерина Панчева. Паузата като разказвач (бележки върху пунктуацията в един шедьовър от ХІV век) / 161
  Ирина Кузидова. Към въпроса за средновековните южнославянски антологии от мъдри изречения
  (жанрови особености, терминология и заглавия на текстовете) / 175
  Диана Атанасова. Молитвеникът на Никета (№ 646 НБКМ): изследване на случая / 187
  Явор Милтенов. Фрагмент от съчинение на св. Папий Йераполски в Апокрифния Апокалипсис
  на Йоан Богослов / 197

  Рецензии / 207
  Нови книги (Маргарет Димитрова и Никола Казански) /
  214

  Информации
  Отчет за дейността на Комисията за компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи и старопечатни книги към Международния комитет на славистите (1998 -2003) (Анисава Милтенова и
  Дейвид Дж. Бирнбаум) / 227

  Резюмета / 235
  Съкращения / 244