Scripta & e-Scripta vol. 10-11
 • Съдържание

  • Андрей Бояджиев,
   Насоки за инициативата „Репертоар на старата българска литература и книжнина ": XML модел за описания на ръкописи 9

  Scripta

  • Юрген Фуксбауер,
   Бележки върху граматическите особености на славянската Диоптра. Част I: правопис и фонетика 105
  • Валентина Калзолари,
   Староарменските преводи на гръцки философски текстове: творбите на Давид Непобедими 131
  • Кетеван Безарашвили,
   Тамар Ломидзе, Раннохристиянските химни (Adversus Eumdem) във Византия и поезията на грузинския романтизъм 149
  • Ирма Караулашвили,
   Местните особености на легендата за цар Авгар в грузинската, арменската и славянската традиция: кратък преглед 171
  • Николоз Алексидзе,
   Грузинската средновековна полемична литература 185
  • Мария Хараламбакис,
   Съдбата на поезията и прозата при рецепцията на литературата върху Книга на Йов 203
  • Евелина Минева,
   Проблеми при критическото издаване на византийски и славянски служби 227
  • Анна-Мария Тотоманова,
   Хрониката на Юлий Африкан в славянски превод 237
  • Анисава Милтенова,
   Лили Щамлер, Наследяване на византийската литературна традиция: адаптации и трансформации на Балканите 247
  • Мария Иовчева,
   Лора Тасева, Преводната литература в българското Средновековие като социо-културен феномен 271
  • Елина Добринина,
   Върху иконографскоторазвитие на „Възнесението на пророк Илия ": надписи към миниатюри и коментари към текста във византийски ръкописи от X до XIII век 325
  • Елисавета Мусакова,
   Песнивецът на цар Йоан Александър в неговия славянски и византийски контекст 339
  • Виктория Поповска-Коробар,
   „Изворите наПремъдроста" на църковните отци в църквата от XVI век в Мрзен Ореовец 355
  • Анета Серафимова,
   Старозаветни сцени в църквата "Свети Никола " в Шишевския манастир (1630) 365
  • Емануел Мутафов,
   Очевидна и скрита страна на светите изображения - обратната страна на православните икони 385

  Дебюти

  • Станка Петрова,
   Някои формални особености в двата канона за св. Методий 397
  • Светлана Цонкова,
   Свръхестествени сили в заклинания от български средновековни и предмодерни ръкописи: магически функции и всекидневен контекст 417
  • Цвета Евлогиева-Кацарова,
   Към изследването на псалтир НБКМ13 от сбирката на Националната библиотека в София 433
  • Лора Ненковска,
   За украсата на четириевангелие MNIR invert. 131507, Букурещ, Румъния 451

  Personalia

  • Анисава Милтенова,
   По случай юбилея на Синтия Вакарелийска 457
  • Маргарет Димитрова,
   По случай юбилея на Катрин Мери МакРобърт 463
  • Рецензии 469
  • Нови книги 487
  • Резюмета 523
  • Съкращения 535
  Scripta & e-Scripta Volume 10-11
  Institute of Literature,
  Bulgarian Academy of Sciences
  Sofia 2012
  Table of Contents
  e-Scripta
  • Andrej Bojadziev,
   Guidelines to Repertorium Initiative XML Model for Manuscripts Descriptions 9
  Scripta
  • Jtirgen Fuchsbauer,
   Remarks on the Grammar of the Slavonic Dioptra. Parti: Orthography and Phonetics 105
  • Valentina Calzolari,
   The Ancient Armenian Translations of Greek Philosophical Texts: the Works of David the Invincible 131
  • Ketevan Bezarashvili,
   Tamar Lomidze, Old Christian Hymns (Adversus Eumdem) in Byzantium and the Poetry of Georgian Romanticism 149
  • Irma Karaulashvili,
   A Short Overview of the Nationalised Peculiarities of the Abgar Legend in Georgian, Armenian and Slavonic traditions 171
  • Nikoloz Aleksidze,
   Medieval Georgian Polemical Literature 185
  • Maria Haralambakis,
   The Fate of the Poetry and Prose in the Reception of Literature about Job 203
  • Evelina Mineva,
   Problems of the Critical Edition of Byzantine and Slavonic Services 227
  • Anna-Maria Totomanova,
   The Chronicle of Julius Africanus in Slavic Translation 237
  • Anissava Miltenova, Lilly Stammler,
   Owning the Byzantine Literary Tradition: Balkan Adaptation and Transformation 247
  • Mariya Yovcheva, Lora Taseva,
   Translated Literature in the Bulgarian Middle Ages as a Social and Cultural Phenomenon 271
  • Elina Dobrynina,
   On the Developing Iconography of the Ascent of the Prophet Elijah: Inscriptions to Miniatures and Text Commentaries in Manuscripts of the Ninth to Thirteenth Centuries 325
  • Elissaveta Moussakova,
   The Psalter of King John Alexander in its Slavonic and Byzantine Context 339
  • Viktoria Popovska-Korobar,
   The Holy Church Fathers 'Fountain of Wisdom in the Sixteenth-Century Church at Mrzen Oreovec 355
  • Aneta Serafimova,
   The Old Testament Wall Paintings in the Sisevo Monastery of St Nicholas (1630) 365
  • Emmanuel S. Moutafov,
   The Reverse of the Orthodox Icon: an Aspect of Holy Images at once Obvious and Hidden 385
  Debuts
  • Stanka Petrova,
   Peculiarities of the Two Old Bulgarian Kanons Dedicated to St Methodios 397
  • Svetlana Tsonkova,
   The Supernatural Agents in Medieval and Early Modern Bulgarian Charms. Magical Functions and Quotidian Contexts 417
  • Tsveta Evlogieva-Katsarova,
   Towards the Study of the Psalter NBKM13 from the Manuscript Collection of the National Library in Sofia 433
  • Lora Nenkovska,
   On the Illumination of the Four Gospels Book-MNIR invert. 131507, Bucharest, Romania 451
  Personalia
  • Anissava Miltenova,
   On the Occasion of Cynthia Vakareliyska's Anniversary 457
  • Margaret Dimitrova,
   On the Occasion of Catherine Mary MacRobert's Anniversary 469
  • Reviews 463
  • New Books 487
  • Abstracts 523
  • Abbreviations 535