България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация
 • Сборникът е крайният продукт на Втория българо-сръбски медиевистичен симпозиум, проведен през 2003 г. Подготвен е за печат от Съвета за чуждестранна българистика и Секцията за стара българска литература към Института за литература при Българската академия на науките, като в него са включени докладите на участниците в симпозиума в значително подобрена форма.

  Поставянето на "България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация" е предопределено от тяхното напълно естествено въвличане през Средновековието в сферата на "византийското ойкумене", в един специфичен за Източна Европа цивилизационен кръг. Натежават докладите, в които се въвежда нов изворов материал, който спомага за разкриването и детайлизирането на представите за българо-сръбските взаимоотношения в различни области.
  СЪДЪРЖАНИЕ

  Уводни думи / 9
  История / 13
  Љубомир Максимовић. Србиjа и Византийско царство / 13
  Васил Гюзелев. България и Византийската империя / 27
  Милош Благоjевић. Византиjска хиjерархиjа владара у светлости српских извора (ХІІ-ХV век) / 47
  Тибор Живковић. Владарска идеологиjа и њен утицаj на српско-бугарске односе
  у раном средњем веку / 81
  Срbан Пириватрић. Дукља, Бугарска и Византиjа на Jужном Jадрану краjем 10. и почетком 11. века / 91
  Георги Н. Николов. Сепаратизмът в Българския северозапад и Сръбското кралство в края на XIII в. / 101
  Смиля Марянович-Душанич. Комплексът от грамоти за манастира Св. Никола Мрачки в Орехово.
  Принос към сръбската и българската дипломатика / 111
  Радивоj Радић. Срби и бугари у "Хроници о турским султанима" / 127
  Снежана Ракова. България, Сърбия, Византия - историческите записи за XV век на Балканите / 145
  Данща Поповић. Реликвите свете Петке: gloria Bulgariae - dloria Serviae / 165

  Изкуствознание и археология / 193
  Елка Бакалова. Рилската чудотворна икона-реликварий, Константинопол и Мара Бранкович / 193
  Марко Попович. Некрополът на църквата св. Никола в Станичене / 229
  Аксиния Джурова. Какво е донесъл патриарх Сава Сръбски от Ерусалим? / 247
  Георги Геров. Стенописите от югозападния дял на Земенския храм / 265
  Елена Тончева. Етнонимите "сръбско" и "българско" в късновизантийските музикални ръкописи / 277

  Литературознание / 293
  Василка Тъпкова-Заимова, Анисава Милтенова. Византийските пророчества на Лъв Мъдри в българската и в сръбската книжнина / 293
  Климентина Иванова. Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в. / 313
  Трифуновић. Чуло мириса код старих српских писаца / 329
  Татjана Суботин -Голубовић. Утицаj преноса моштиjу св. Петке у Деспотовину на развоj њеног култа у српскоj средини / 343
  Елена Томова. Из литературната история на култа към южнославянските светци през XVI и XVII в. / 355
  Ирена Шпадиjер. Теодосиjева служба Сави у бугарским рукописним збиркама / 365
  Нина Гагова. Южнославянските владетелски сборници в огледалото на православния владетел:
  концепцията и функцията на Симеоновия сборник, отразен в изборника от 1073 г. / 375
  Ненослава Радошевић. Византиjски козмолошки чланци у словенском преводу позног средњег века / 393
  Ана Стойкова. Произведенията за св. Георги в балканските кирилски ръкописи / 413
  Радослава Станкова. Старобългарското книжовно наследство в сръбски преписи от XIII и началото на XIV в. / 423