Да опишеш жена...
 • Настоящият том е резултат от проведената през 2007 г. българо-полска научна конференция (с подкрепата на Полския институт в София) в рамките на съвместен проект между Института за литература – БАН и Института за литературни изследвания при Полската академия на науките.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  ЮБИЛЕЙНИ ПОЖЕЛАНИЯ
  ОТ ПОЛСКИЯ РЕДАКТОР / 10
  FROM THE POLISH EDITOR / 12

  ОТ БЪЛГАРСКИЯ РЕДАКТОР / 14
  FROM THE BULGARIAN EDITOR / 17

  Анна Нашиловска
  ЖЕНИТЕ, ДИСКУРСЪТ, ЛИТЕРАТУРАТА В ПОЛША И В БЪЛГАРИЯ / 21
  Women, Discourse, Literature in Poland and in Bulgaria / 30

  Ренета Божанкова
  ANNA IN YOUR HEAD :) ИЛИ ЗА „ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ" В ИНТЕРНЕТ / 32
  Anna in Your Head :) or about "Women's Writing" on the Internet / 42

  Инга Ивашув
  ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ В СВЕТЛИНАТА НА ГЕНЕРАЦИОННИТЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ / 43
  Women's Writing In The Light Of Civilization Changes And Generation Changes / 59

  Елка Димитрова
  В ДВУГЛАСА НА ЕДНО ОБМИСЛЯНЕ / 61
  In The Dual Voice Of A Reflection / 74

  Магдалена Рембовска-Плученник
  ПОЛЯКИНЯТА - ЕВРОПЕЙКА. ПОЛЯКИНИТЕ ANNO DOMINI 2006 / 76
  Polka - Europejka - Polish Women Anno Domini 2006 / 93

  Агнешка Мрожик
  „БОМБАРДИРОВАЧКИ"? СБОГУВАНЕ С МАЙКА ПОЛЯКИНЯ В ЖЕНСКАТА ПРОЗА СЛЕД 1989 ГОДИНА / 95
  "Women Bombers"? Farewell to Matka Polka in Women's Prose after 1989 / 122

  Моника Рудаш-Гродска
  ОТНОСНО „ПОЛЯКИНЯ" / 124
  REGARDING POLKA / 134

  Пламен Антов
  ГОСПОЖА Г. - ПРИТЕЖАВАНА И ПРИТЕЖАВАЩА. АПОРИИ / 136
  Mrs. G. - Possessed and Possessing. Aporias / 152

  Магда Карабелова
  АННА НАШИЛОВСКА - МАЙЧИНСТВОТО:ТЕРИТОРИЯ МЕЖДУ БОЛКАТА, МЪДРОСТТА И СМЕХА / 154
  Anna Nasilowska - Motherhood: Territory in Between Pain, Wisdom and Laughter / 162

  Божена Карвовска
  БАШКА, БАРБАРА, БАРБАРИТА ...(изгнанието в следвоенната емигрантска женска проза) / 164
  Baska, Barbara, Barbanta(Exile in Postwar Polish Women's Prose) / 185

  Албена Вачева
  ЖЕНИТЕ: ИНТИМНО ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛНА ЛЕГИТИМНОСТ / 187
  Women: Intimate Space and Social Legitimacy / 197

  Агнешка Клуба
  ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПОЛА. ПРОЗАТА НА МАГДАЛЕНА ТУЛЛИ / 199
  The Issue of Gender. On MagdalenaTulli's Prose / 211

  Елка Трайкова
  ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ РОМАНИТЕ НА МАРИЯ СТАНКОВА / 213
  Women's Writing - Challenges and Limitations (Observations on Maria Stankova's Novels) / 216

  Ева Грачик
  СРЕЩА СЛЕД ГОДИНИ / 218
  AN ENCOUNTER YEARS LATER / 225

  Галя Симеонова-Конах
  ЖЕНАТА-ПОЛИТИК, МЕДИИТЕ И ПРЕХОДЪТ / 227
  The Woman Politician, the Media and the Transition Period / 244

  Росица Колева
  ТЕОДОРА ДИМОВА – МЕЖДУ ПИСАНЕТО-ТАЙНСТВО И СЛОВОБЛУДИЕТО / 246
  Teodora Dimova – In between Writing as Sacrament and Verbosity / 255