Езиците на европейската модерност
 • В сборника се интерпретират литературните и културните диалози на европейския модернизъм, авангардизъм, постмодернизъм. Търсят се типологични близости в областта на поетиката, жанра, културните контексти, които модернизмът изгражда. Българската и словашката литература на модерността се разглеждат в широк европейски контекст.

  Съдържание

  Встъпление / 9
  Introduction / 15
  Мирослав Дачев. Езиците на eвponeйcкатa модерност / 20
  Miroslav Datchev. Languages of European Modernity / 23
  Георги Цaнкoв. Дилетантът u марионетките в подножието на Baвuлoнcкaтa кyлa. Бележки върху някои съвпадения в творбите на Франц Кафка, Станислав Игнаци Виткевич и Чавдар Мутафов / 26
  Петер Заяц. Cross Reading кaтo форма на интертекстуалността / 34
  Мирослав Дачев. Граници на eзикa в модернистичното съзнание / 47
  Адам Бжох. Лингвистичните тeopuu u философията на eзикa в словашкия надреализъм / 61
  Hикoлaй Аретов. Българскят диаболизъм в eвpoпeйcкu кoнтeкcт. Ранните paзкaзи на Владимир Полянов в светлината на спомените на писателя / 70
  Ян Koшкa. Междулитературната санция на езиците на eвponeйcкama модерност / 82
  Рая Кунчева. „Чистата поезия" - пресечно понятие на модернизма. Пол Валери и Hикoлaй Лилиев / 92
  Дана Kъpшaкoвa. „Cлoвeнскa модерна" u кaтeгopиятa на алюзията / 98
  Цвeтaнкa Атанасова. Към въпроса за границите на българскя модернизъм / 109
  Карол Томиш. Иницативата на Иван Kpacкo в модерната cлoвaшкa проза / 119
  Eлкa Константинова. Фантacтикaтa в модерността u в постмодерността. Наблюдения над бългаpcкaтa художествена проза / 126
  Ян Замбор. Многоточията u тиpeтaтa в лиpикaтa на Иван Kpacкo / 141
  Mapиeтa Иванова-Гиргинова. Пoeтикa на марионетъчното в експерименталните форми на бългapcкaтa драма през 20-те години в кoнтeкcтa на европейския авангард / 155
  Павол Копърда. Основите на сюрреализма, възпрепятстване на семиозиса / 171
  Богумила Cyвapa-Mapчoкoвa. Езикът нa Бруно Шулц в кoнтeкcтa на пoлcкaтa модерност / 177
  Елкa Tpaйкoвa. Литературната история през погледа на литературните пoлeмики. Наблюдения върху литературните дucкycии в България и Русия през пepиoдa 1945-1989 / 183
  Марцела Mикyлoвa. Варианти на аз-формата в cлoвaшкaтa проза на късния реализъм / 199
  Мария Куса. Слово, кapтинa, орнамент. Творчеството на Сергей Шаршун в кoнтeкcтa на pycкия и eвponeйcкия модернизъм и в словашкото културно пространство / 208
  Борис Mинкoв. Hoвeлиcтикaтa на Херман Брох и някoи acпeкти на бългаpcкaтa бeлeтpистикa между двете световни войни / 221
  Eлкa Димитрова. Acпeкти нa митологизма и историзма в българския постсимволистичен модернизъм / 238
  Люба Стоянова. Централноевропейската идентичност в най-новата словашкa литература / 252
  Христина Балабанова. Поглед върху философията и peтopикaтa на душата в творчеството нa Oтoкap Бржезина, Hикoлай Лилиев и Иван Kpacкo / 260
  Бележки за авторите / 269
  Notes about the contributors / 275
  Показалец на авторските имена / 280  The articles collected in this book are the result of the Bulgarian-Slovak project Languages of European Modernity. Bulgarian and Slovak Readings with the participation of literary scholars from the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences and the Institute of World Literature and the institute of Slovak Literature at the Slovak Academy of Sciences. The project expanded the research field of Bulgarian-Slovak and Slovak-Bulgarian scholarly contacts, which used to be based upon traditional comparative literature and biliterary relations.
  The choice of the subject, modernity in European literatures and cultures (from the end of she 19th and in the course of the 20"' century), was motivated by joint research interest in its problematics. This interest encouraged the search for and finding of touching points in the reflection of theory and history of literature in the cultural heritage of modernism. European dialogues between literatures and cultures were transformed into a problematic and thematic field for joint work, a strategic spot for "innovative readings" of the variety of literary and aesthetic manifestations of modernity. The prehistory of the project made its own dialogue in the exchange of Bulgarian und Slovak poinis of view. The tracing in them of complementary accents was in step with the general belief in the need for “new readings” (in fact a new reception) of modernism and avant-garde, precisely in its multifaceted activity between cultures.