Иван Д. Шишманов - наука и политика
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  ПРЕДГОВОР / 7
  РREFACE / 10
  FOREWORD / 13
  ПРЕДИСЛОВИЕ /16

  I. ИВАН Д. ШИШМАНОВ - ИДЕИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

  Александър Йорданов. Модерният Шишманов / 21
  Димитър Цанев. Иван Д. Шишманов - историограф на Българското културно възраждане / 27
  Владимир Кржиж. RENAISSANCE-ВЪЗРАЖДАНЕ: калка и културни контексти / 37
  Пламен Антов. Паисий като Erzieher / 45
  Петя Костадинова. "Сянката на времето" в текстовете на Иван Шишманов / 64
  Румен Шивачев. "Новите гледища" на Иван Шишманов за Бай Ганьо / 74
  Ваня Матеева. Делото на проф. Иван Шишманов за интеграцията и културното развитие на слепите / 87
  Мария Младенова. Приносите на професор Иван Д. Шишманов за развитие на българското библиотекознание / 98
  Людмила Хр. Малинова. Една будителка в расо - Анна (Евгения) Бояджиева / 107

  II. ВЪВ ВОДОВЪРТЕЖА НА ПОЛИТИКАТА

  Яни Милчаков. Иван и Димитър Шишманови - литература и дипломация / 119
  Емил Димитров. Димитър Шишманов пред Народния съд / 139

  III. ИВАН Д. ШИШМАНОВ - ВРЪЗКИ И ВЛИЯНИЯ

  Eрика Лазарова. Културфилософът Найден Шейтанов - един самобитен ученик на Иван Д. Шишманов / 177
  Наталия Григораш. Иван Шишманов и украинските българисти: към въпроса за научно-творческия диалог / 199
  Галина Бушко. Иван Шишманов и Иван Франко в контекста на украинско-българските литературни връзки в края на XIX - първата четвърт на XX век / 207
  Младен Влашки. Иван Д. Шишманов и виенското издание "Die Zeit" / 214
  Елена Сюпюр, Аурелия Херда. Кореспонденцията на българския учен Иван Д. Шишманов със Замфир Арборе / 225
  Васил Балевски. Шишманов в Италия - период на емиграция (Кореспонденцията М. Арнаудов - Ив. Шишманов 1906-1907 г.) / 235

  СПРАВКА ЗА АВТОРИТЕ / 245
  ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ / 246
  ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ / 254