Иван Д. Шишманов - ученият и гражданинът
 • Сборникът съдържа материали от проведените през 2005 г. Шишманови четения в рамките на проекта "Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската литературна наука". Тематичната изследователска призма - Иван Д. Шишманов - учен и гражданин - определя и двете основни насоки за проучване и представяне на делото на Иван Шишманов. Както и изследванията в "Книга 1", първият дял от "Книга 2" запознава с някои некоментирани досега в науката проблеми, поставени от Шишманов - за терминологичната прецизност на изследователския апарат при проучване на българската народоука, за основните ракурси в гледищата на Шишманов за началото на българската литература, за неизследване проблеми, свързани с училищната политика и др. Вторият дял от сборника - "Иван Д. Шишманов - диалози" включва обемен корпус от кореспонденции, документи и архивни материали, които се публикуват за първи път.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  • ПРЕДГОВОР. Румяна Дамянова / 7
  • PREFACE / 10
  • FOREWORD / 13
  • ПРЕДИСЛОВИЕ / 16
  • І. ИВАН Д. ШИШМАНОВ - НАУЧНИ ДИРЕНИЯ
  • Стоянка Бояджиева. Понятия, дисциплини и традиции в полето на народоуката / 21
  • Цветанка Горанова. Концепцията на Иван Шишманов за развитието на българската народоука / 31
  • Владимир Кржиж. Началото на новобългарската литература на Българското възраждане в делото на Иван Д. Шишманов / 52
  • Юлия Николова. Училищната политика на проф. Иван Шишманов / 62
  • Паулина Стойчева. Идеята за писателя-възпитател в критическите текстове на Иван Шишманов / 76
  • Елена Тачева. Паисий инеговите епохи: мисли върху канон-формирането на Българското възраждане / 84
  • Пламен Антов. 1762: Паисий и Русо / 90
  • Стефана Таринска. Иван Шишманов за руското културно влияние през Възраждането и по-късните интерпретации на проблема / 105
  • Лидия Михова. География и културна история в изследванията на Иван Д. Шишманов / 117
  • Елена Гетова. Иван Шишманов за пътеписа / 123
  • Петко Тотев. Иван Д. Шишманов: "Да се не пипа" / 135
  • ІІ. ИВАН Д. ШИШМАНОВ - ДИАЛОЗИ
  • Бистра Ганчева. Иван Вазов в литературноисторическото зрение на Иван Шишманов / 159
  • Кирил Топалов. Николаос Политис и Иван Шишманов. "Песента на мъртвия брат " -
  • една обща тема на гръцките и българските университетски научни изследвания през ХІХ век / 159
  • Владимир Пенчев. Иван Шишманов и чешката наука / 178
  • Марина Смолянинова. Преписката на Иван Шишманов и Николай Рубакин (1921-1924) / 183
  • Владко Мурдаров. Иван Д. Шишманов и Николай С. Трубецкой / 197
  • Маргарита Василева. Връзката между Иван Шишманов и Димитър Маринов според епистоларното им наследство / 202
  • Васил Балевски. Иван Шишманов и Михаил Арнаудов. Продължението на една кореспонденция / 209
  • Румен Спасов. Константин Величков и Иван Шишманов: приемственост в книжовността и културното строителство на модерна България / 218
  • СПРАВКА ЗА АВТОРИТЕ / 226
  • ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ / 227