Иван Д. Шишманов - форумът
 • За да бъде обхванато, осмислено и най-вече представено многостранно-то дело на Иван Д. Шишманов, в Института за литература при БАН бе замислен и осъществен интердисциплинарният научен проект "Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука". Първата публична проява на научния проект бе конференция на тема "Иван Д. Шишманов - форумът" (октомври 2004 г.), резултат от която е този сборник с научни изследвания. В сборника е обхваната част от научното наследство на Ив. Д. Шишманов, проблематизирани са някои негови гледища върху основни въпроси от литературната история и социологията, представени са гражданските му позиции. Проблемно-тематичните полета насочват към изявите на Шишманов в различни сфери - като създател на българската културология и литературна социология, методолог, изследовател на Българското възраждане и на българското народознание, създател на научния форум на българската хуманитарна наука - "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина".


  СЪДЪРЖАНИЕ

  • ПРЕДГОВОР / 9
  • РREFACE / 11
  • FOREWORD / 13
  • ПРЕДИСЛОВИЕ / 15
  • ИВАН Д. ШИШМАНОВ - КУЛТУРОЛОГИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НАСОКИ
  • ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
  • Данчо Господинов. Иван Д. Шишманов и дисциплинарната матрица
  • на изследванията на Българското възраждане / 19
  • Росица Димчева. Приносът на проф. Иван Д. Шишманов към социологията
  • на литературата / 32
  • Румяна Дамянова. Психосоциологичният метод на Иван Д. Шишманов / 42
  • Йордан Василев. Иван Д. Шишманов и "Сборник за народни умотворения, наука
  • и книжнина" / 53
  • Лиляна Минкова. Каравелов - Прижов, Шишманов - Драгоманов
  • и началото на българската украинистика / 58
  • Клео Протохристова. Иван Шишманов и западноевропейските литератури -
  • академичният проект / 71
  • Надя Данова. Иван Шишманов и националната митология / 83
  • Паулина Стойчева. Национални легенди и научна обективност в изследванията
  • на Иван Д. Шишманов / 91
  • Анисава Милтенова. Модерният Шишманов (Погледът на Иван Шишманов
  • към византийската и към българската литература до XVIII в.) / 98
  • Лидия Михова. Иван Д. Шишманов за популярните съчинения / 107
  • ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОГРАФИЯ
  • Рачко Попов. Култът към светците на Балканите в контекста на народната
  • етимология / 117
  • Стоянка Бояджиева. "Мъртвият брат" - анализи и тълкувания / 124
  • Светла Петкова. "Песента за мъртвия брат" - поглед към контекста
  • в баладната ни традиция / 138
  • Йорданка Коцева. Иван Шишманов и Марко Цепенков -
  • изследователят и събирачът-разказвач на народни приказки / 147
  • Евгения Мицева. Разказаните обреди / 156
  • Костадин Динчев. Иван Шишманов и българската фолклористика / 162
  • Цветелина Димитрова. За някои аспекти на съвременната практическа етнология
  • и фолклористика / 167
  • Здравко Дечев. Проф. Иван Д. Шишманов за словесността
  • (Размисли върху "Значението и задачата на нашата етнография") / 176
  • Ирина Коларска. За функциите на обредното слово / 182
  • ЛИЧНОСТТА НА ШИШМАНОВ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ
  • Надежда Драгова. Шишманови - Иван и Димитър - в ланеца на българската
  • интелектуалност / 191
  • Камен Михайлов. Иван Д. Шишманов и културната политика - въззрения и действия / 200
  • Огняна Маждракова-Чавдарова. Щрих от образа на проф. Иван Шишманов като гражданин
  • (Малко известна негова реч за Андрю Карнеги) / 208
  • Недка Капралова. Родът Шишманови във възрожденското спомоществователство / 218
  • Светлана Русинова. Дневниковите записки на Иван Шишманов -
  • историческо време и философска интерпретация / 224
  • Юлия Николова. Епиграмите на проф. Иван Шишманов / 228
  • Сава Сивриев. Иван Шишманов и д-р Кръстьо Кръстев за тенденциозното изкуство / 241
  • ИВАН Д. ШИШМАНОВ В КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
  • Владко Мурдаров. Иван Д. Шишманов и Ватрослав Ягич / 247
  • Васил Балевски. Кореспонденцията между Иван Д. Шишманов и Михаил Арнаудов -
  • първи европеистични изяви на българската литературна наука / 257
  • Светла Черпокова. Иван Д. Шишманов и Михаил Драгоманов
  • (Към съкровеността на една среща във времето) / 263
  • Георги Василев. Иван Шишманов за паневропейското разпространение
  • на богомилството и за приноса на богомилството към Реформацията / 268
  • ДОКУМЕНТИ ОТ И ЗА ИВАН Д. ШИШМАНОВ В БЪЛГАРСКИ АРХИВИ
  • Цветана Величкова. Документалното наследство на проф. Иван Шишманов,
  • съхранявано в Научния архив на БАН / 277
  • Ира Георгиева, Лиляна Ванова. Служебното досие на проф. Иван Д. Шишманов / 281
  • СПРАВКА ЗА АВТОРИТЕ / 287
  • ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ / 289