Кирило-Методиевска енциклопедия. Том II. И-О
  • Кирило-Методиевската енциклопедия беше замислена преди повече от двадесет години като тритомно издание. След излизането на първите два тома — в 1985 и 1995 г., многобройните отзиви на слависти и медиевисти в България и в чужбина показаха, че тя се посреща с интерес и се превръща в необходим справочник. Ето защо при подготовката на третия том редакторите си поставиха за цел да обогатят максимално, доколкото е приемливо за справочно издание, съдържанието на статиите и особено библиографията към тях. Тази по същество нова тенденция отговаря на стремежа не само да бъде предоставена на читателите начална и основна информация за явленията, проблематиката и изследователите на Кирило-Методиевото дело, но и да бъдат изложени всички аспекти на даден въпрос в съответствие с най-новото състояние на научните изследвания. Осъществяването на идеята доведе до значително увеличаване на обема на третия том и се наложи материалът да бъде разделен на две части - т. III (П-С) и т. IV (Т-Я. Допълнение), което ще направи изданието по-удобно за използване. Трябва да се подчертае, че включените в тези два тома статии са подготвяни едновременно и от един и същ редакторски екип.

    Дългогодишната работа по т. III и IV на Енциклопедията не би приключила успешно без проверката на библиографията de visu. В основната си част тя бе извършена в Секцията по стара българска литература в Института за литература от членове на Секцията - Десислава Атанасова, Нина Гагова, Гергана Дачева, Димитринка Димитрова, Марина Йорданова, Мая Петрова, Диляна Радославова, Сергей Райчинов, Радослава Станкова, с участието и на Таня Георгиева, Петко Петков, Светла Янева. В тази насока оказаха неоценима помощ много колеги и приятели от България и чужбина. Специална благодарност бихме искали да изразим за системното и компетентно съдействие на Румяна Златанова (Хайделберг) и Ивана Сръбкова (Прага). С библиографски справки и консултации по отделни въпроси участваха Елена Узунова, Марлена Димова и Елисавета Мусакова от Ръкописния отдел на НБКМ, Мария Йовчева и Лора Тасева от Кирило-Методиевския научен център при БАН, Вася Велинова от Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", Георги Николов от Софийския университет. С материали от чужбина ни помогнаха Тадеуш Шимански (Краков), Янез Зор (Любляна), Дитмар Ендлер (Лайпциг), Анка Солнер Пердих (Любляна), Илиас Евангелу (Солун), Олга Младенова (Калгари, Канада), Джурджа Стърсоглавец (Любляна), Любор Матейко (Братислава), Мария Спасова (Москва), Найда Иванова (Любляна), Антоанета Андонова (Гьотеборг), Галина Филипова (Скопие) и др. Признателни сме на Татяна Славова от Софийския университет за всестранната подкрепа при окончателното завършване на труда.

    От редакторите