Литературна мисъл 2/2008
 • <span itemprop="description">
  <h4>Съдържание</h4>
  <p style="text-align: justify;"><strong>Александър Панов</strong>, <em>Антропологическият подход в литературознанието</em><br />
  <strong>Alexander Panov</strong>, <em>The Anthropological Approach in Literary Studies</em></p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Албена Хранова</strong>, <em>Историята на понятията - дисциплинарни и инструментални чертежи</em><br />
  <strong>Albena Hranova</strong>, <em>Mapping Conceptual History - Disciplinary Field, and Methodological Instruments</em></p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Стоян Атанасов</strong>, <em>Старите и модерните: един идентичностен хоризонт</em><br />
  <strong>Stoyan Atanassov</strong>, <em>The Ancients and the Moderns: an Identity Horizon</em></p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Ангел Ангелов</strong>, <em>"Европейската филология" на Ерих Ауербах</em><br />
  Angel Angelov, Erich Auerbach's European Philology</p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Надя Данова</strong>, <em>Няколко страници от историята на балканските утопии</em><br />
  <strong>Nadia Danova</strong>, <em>From the history of the Balkan utopias</em></p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Дечка Чавдарова</strong>, <em>Москва и Петербург в пътеписа на Вазов "Извън България"</em><br />
  <strong>Detchka Tchavdarova</strong>, <em>Moscow and Petersburg in Ivan Vazov's travelogue Outside Bulgaria</em></p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Жоржета Чолакова</strong>, <em>Защо спи езерото?</em><br />
  <strong>Jorjeta Tcholakova</strong>, <em>Why does the Lake Sleep?</em></p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Едвин Сугарев</strong>, <em>Фигурата на смъртта в поезията на Яворов</em><br />
  <strong>Edvin Sugarev</strong>, <em>The Figure of Death in Iavorov's Poetry</em></p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Цветан Ракьовски</strong>, <em>Славчо Красински</em><br />
  <strong>Tsvetan Rakiovsky</strong>, <em>Slavcho Krasinski</em></p><p><hr /></p>

  <p style="text-align: justify;"><strong>Младен Енчев</strong>, <em>Лъчезар Станчев. Мимикриите на играта</em><br />
  <strong>Mladen Enchev</strong>, <em>Lachezar Stanchev. Mimicry of the Game</em></p><p><hr /></p></span>