Литературно-художествени сборници и антологии 1878-1944
 • Библиографският указател е първото и единствено у нас справочно издание, което установява и регистрира всички издадени в България литературнохудожествени сборници, алманаси и антологии и без подбор разкрива аналитично тяхното съдържание. По този начин дава пълна картина на публикуваните по страниците на тази категория документи художествени произведения и представлява нова основа за проучвания на литературния живот през разглеждания период. Чрез системата от различни видове показалци представя в удобна форма разкритото съдържание за бързи и ефективни справки.

  Библиографският указател се състои от две части:
  I. АНАЛИТИЧНА, ЧАСТ = Том I. Ч. 1. = 907 с.

  1.1. Разкрито е съдържанието на 740 сборници. От тях 35 не са регистрирани в Ретроспективната национална библиография и за първи път влизат в научен оборот.
  1.2. Описанието е пълно и е съобразено с БДС 1541982. Посочени са всички особености на конкретното издание: наличие на мото и посвещения, раритет, вид на изданието /луксозно, разкошно/, цензурирано, сведения за излезли книги и книги под печат и др.
  1.3. Описанието е придружено със снимка на предната корица /порядко на загл. стр./ и сигнатура в съответната библиотека.

  1.4. Установени са около 100 разкошни, редки и миниатюрни издания.
  1.5. Съдържанието на всеки сборник е разкрито така, както е представено в самия сборник. Общо указателят регистрира около 40,000 текстови аналитични единици. Разкрити са и всички графически (портрети, картини, изгледи, автографи: ръкописи и подписи, емблеми) и нотни произведения.
  1.6. Установено е авторството на около 860 анонимни публикации.
  1.7. Разкрити са около 150 псевдоними, неразкрити от Иван Богданов.
  1.8. Установени са първи публикации на около 280 произведения от 80 български автори и около 550 първи преводи у нас на произведения от 120 чужди автори.

  Съдържание

  БЛАГОДАРНОСТ / 7
  ЗА ЛИТЕРАТУРНИТЕ СБОРНИЦИ / 9
  1. Сборни издания / 9
  1.1. Сборните издания като обект на аналитичната библиография / 9
  1.2. Видове сборни издания през периода 1878-1944 г. / 11
  1.3. Мястото на сборните издания между книга и периодика / 13
  2. Литературни сборници / 14
  2.1. Исторически преглед / 14
  2.2. Източници и някои особености при библиографирането на литературните сборници / 15
  2.3. Видове литературни сборници според съдържанието / 17
  2.4. Видове литературни сборници според броя на включените автори / 21
  2.5. Книгоиздаване и литературни сборници / 23
  2.6. Разкошни, миниатюрни и редки литературни сборници / 33
  2.7. Епиграфи (мото) в литературните сборници / 35
  2.8. Посвещения в литературните сборници / 37
  3. Методика на съставяне на указателя / 41
  3.1. Основни предпоставки / 41
  3.2. Етапи / 42
  3.3. Методи на атрибуиране / 45
  ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ / 49
  УСЛОВНИ ЗНАЦИ И СЪКРАЩЕНИЯ / 61
  ХРОНОЛОГИЧЕН УКАЗАТЕЛ / 67
  1878 г. / 69
  1880 г. / 70
  1881 г. / 70
  1883 г. / 72
  1884 г. / 72
  1885 г. / 80
  1886 г. / 80
  1888 г. / 81
  1889 г. / 83
  1892 г. / 90
  1893 г. / 93
  1894 г. / 94
  1895 г. / 95
  1896 г. / 100
  1897 г. / 100
  1898 г. / 103
  1899 г. / 108
  1900 г. / 110
  1901 г. / 122
  1902 г. / 134
  1903 г. / 140
  1904 г. / 148
  1905 г. / 152
  1906 г. / 163
  1907 г. / 173
  1908 г. / 176
  1909 г. / 182
  1910 г. / 189
  1911 г. / 214
  1912 г. / 230
  1913 г. / 232
  1914 г. / 234
  1915 г. / 243
  1916 г. / 250
  1917 г. / 253
  1918 г. / 271
  1919 г. / 275
  1920 г. / 289
  1921 г. / 308
  1922 г. / 341
  1923 г. / 374
  1924 г. / 390
  1925 г. / 420
  1926 г. / 431
  1927 г. / 445
  1928 г. / 469
  1929 г. / 484
  1930 г. / 502
  1931 г. / 511
  1932 г. / 528
  1933 г. / 545
  1934 г. / 571
  1935 г. / 593
  1936 г. / 617
  1937 г. / 642
  1938 г. / 693
  1939 г. / 725
  1940 г. / 763
  1941 г. / 803
  1942 г. / 842
  1943 г. / 866