По следите на модернизма и постмодернизма
 • Сборникът е двоен като едната част е на български език, а другата на полски. Настоящият том е резултат от съвместен изследователски проект, осъществен от Института за литературни изследвания към Полската академия на науките и от Института за литература към Българската академия на науките през периода 2000-2004 г. Това не е първият проект, реализиран от тези две ключови институции, представляващи националното литературознание на двете страни. Без да навлизаме в подробности относно споменатите контакти, следва да подчертаем, че подобно сътрудничество, развиващо се динамично през последните десет-петнадесет години, определено е добър признак за необходимостта и ползата от нови международни научни контакти, осъществено самостоятелно от съответните литературоведчески звена в двете страни и освободено от идеологически, политически или други историко-културни зависимости. Тематиката на този проект - «От модернизъм към постмодернизъм: българско-полски литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие» - е особено подходяща за сравнителна интерпретация. Днес вече ни е добре известно, че в европейската култура не съществуват универсални модели за художествени формации като модернизъм и постмодернизъм в литературата, за модерността и съвременността в днешната цивилизация, към които бихме могли да сведем познавателните еволюционни варианти на отделните литератури и национални култури, без да ги деформираме и увреждаме. Отделните развойни тенденции и различната историческа обусловеност, спецификата на идейно-художествените характеристики, различните терминологични конвенции и т. н. доведоха до това, че тези международни, «глобални» литературно-културни тенденции се проявяват по различен начин във всяка една от европейските литератури и национални култури, характеризиращи се с «локално» своеобразие.

  Съдържание

  От полския редактор / 9
  From the Polish Editor / 11
  От българския редактор / 13
  From the Bulgarian Editor / 15
  Ришард Нич (Краков). Модерната литература: четири дискурса (тези) / 17
  Елка Константинова (София). Идеите на полската модерност: полската и българската художествена проза от 70-те и 80-те години на миналия век / 30
  Влоджимеж Болецки (Варшава). Модернизмът в полската литература през ХХ век (въведение) / 37
  Магда Карабелова (София). Постмодерен софтуер за ума или какво се получава от българския постмодернизъм / 62
  Малгожата Черминска (Гданск). Гомбрович - отдалечаване от Полша и "усвояване" на Аржентина / 70
  Едвард Можейко (Албърта, Канада). Постмодерното в "Естествен роман" на Георги Господинов / 82
  Целина Юда (Краков). Маркери на българския постмодернизъм. Литературна теория и практика: "Естественроман" на Георги Господинов / 90
  Михал Павел Марковски (Краков). Метафизичен поет ли е Пшибош? / 100
  Милена Кирова (София). Постфеминизмът - когато липсва феминистична традиция / 115
  Ренета Божанкова (София). Постмодернистични азбуки / 122
  Анна Нашиловска (Варшава). Постмодернизъм и модернизъм в полската поезия след 1989 година / 130
  Клео Протохристова (Пловдив). Романът на Кундера "Безсмъртие" и изместването на постмодерната парадигма / 142
  Добромир Григоров (София). Защо именно Витолд Гомбрович или как авторът иска да бъде четен? / 154
  Румяна Евтимова (София). Жестовете на модернизма и гримасите на постмодернизма (Чехов и Гловацки) / 168
  Морис Фадел (София). Пол де Ман и модерността / 174
  Пламен Антов (София). Българско и постмодерно / 179
  Димитър Камбуров (София). Чия е революцията: контрамодерна хипотеза за структурата на модерността / 192
  Пенка Ватова (София). Постмодернистичното (авто)биографизиране в "Записки на препарирания" от Васил Славов / 206
  Елка Димитрова (София). Модернизмът - истории и митове / 217
  Георги Господинов (София). Приписки към началата на българския постмодернизъм / 224