Под знака на европейските културни диалози


pod_znaka_na_evro_kulturni_dialozi.jpg


 • Съдържащите се в сборника "Под знака на европейските културни диалози" литературнонаучни текстове, в голяма част от които българската и славянските литератури заемат централно място, споделят убеждението, че познанието за себе си е неразделна част от познанието на другия, че като рожба на модерната епоха националната специфика предполага висока степен на взаимно отваряне на литературите, но тя се проявява и като настройка на съзнанието за диалогично-полемично свързване на тълкувателните подходи и оценки от миналото и настоящето.
  Темата за културния диалогизъм припомня широкоспектърната литературоведска дейност на проф. Боян Ничев (1930-1997), в която сравнителният подход при проучването на българската и славянските литератури има водещо значение. Сборникът се издава в негова памет и тематичните блокове, в които са групирани публикуваните статии, очертават проблемните сфери на научните му изследвания и интереси в поредица от съвременни интерпретации.  СЪДЪРЖАНИЕ

  За този сборник /13
  Радосвет Коларов (Институт за литература, БАН, София). Към дълбините на айсберга - в памет на проф. Боян Ничев / 15

  I. Сравнителното литературознание и променящият се диалог между литературите и културите

  Ян Кошка (Институт за световна литература, Братислава). Понятието "световна литература" в научните трудове на Боян Ничев / 19
  Христина Балабанова (Институт за литература, БАН, София). Контексти и конотации на някои методологически постановки в "Основи на сравнителното литературознание" на Боян Ничев / 29
  Борис Минков (Институт за литература, БАН, София). Школата в Констанц и сравнителното литературознание / 40
  Павол Копърда (Университет "Константин Философ", Нитра). "Типологически аналогии" и конкретни развойни модели на литературния процес / 51
  Николай Аретов (Институт за литература, БАН, София). Славянско versus балканско / 62
  Румяна Станчева (Институт по балканистика, БАН, София). Национално, регионално, европейско в балканското сравнително литературознание / 72
  Йордан Eфтимов (Нов български университет, София). Глобализация и световна литература / 89
  Вера Ганчева (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Литературата като полилог / 95

  II. Литературната история като комуникативен модел.
  Историческа и поетологическа памет на жанра

  Панайот Карагьозов (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). История и историография на славянския литературен XX век. Тезиси с особен оглед на "партоцентричната" същност на века / 105
  Албена Вачева (Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград). Литературни истории и историография / 119
  Йонка Найденова (Институт за литература, БАН, София). Унгарската литературна история в българска среда (Въпроси на периодизацията) / 133
  Владимир Кржиш (Славянски институт, Прага). Парадигматика на жанра в ранното Българско възраждане / 161
  Людмила Миндова (Институт по балканистика, БАН, София). Епосът в дубровнишко-далматинската литература / 168
  Магда Карабелова (Институт за литература, БАН, София). Историческата проза на Вера Мутафчиева и теоретическите възгледи на Боян Ничев за пътя на българския роман / 175
  Ерика Лазарова (Център по наукознание и история на науката, БАН, София). Историческият роман на Вера Мутафчиева като ставащо битие и намиране на изгубеното време / 185
  Ина Христова (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Сръбският роман - между традиционно и модерно / 201
  Илиана Кърликова (абсолвент на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград). Романът "Нож" на Вук Драшкович - етническата дилема на една нация / 214

  III. Степени и форми на междулитературно и междукултурно общуване

  Христо Манолакев (Институт за литература, БАН, София). Мотивът за "руините" в българската възрожденска литература. Руините и езиците на романтичното клише / 227
  Лиляна Минкова (Институт за литература, БАН, София). Петко Рачов Славейков и Доситей Обрадович.(За Славейковия превод "Извод от советите на здравни разум") / 243
  Светлана Василева-Карагьозова (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Двете лица на Контрареформацията при славяните / 255
  Татяна Стойчева (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Под повърхността на привидностите. Образът на българите в "Пребиваване в България" от Станислас Сейнт Клер и Чарлс Брофи / 268
  Мариана Нихорити (Солунски университет, филиал - Казани, Гърция). Българската поезия в Антологията на гръцкия преводач и поет Арис Диктеос / 284
  Нина Пономарьова (Институт по славянознание, Москва). Сибир през погледа на Йордан Радичков / 302

  IV. Читател, текст, интерпретация

  Добромир Григоров (Софийски университет " Св. Климент Охридски "). Генеалогия на читателя (Как и къде съществува литературният феномен) / 317
  Мирослав Дачев (Нов български университет, София). Химическата метафора / 326
  Милена Кирова (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Чудото с "женския разум" в библейския текст / 336
  Цветан Ракьовски (Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград). "Египетская марка" на О. Манделщам и "Двойник" на Достоевски.(Литературата между текстовете) / 345
  Милена Цанева (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). За женските образи във Вазовата проза / 357
  Людмила Григорова (Институт за литература, БАН, София). Метаморфозите на Ева у Г. П. Стаматов и Д. Димов (сравнителен анализ) / 369
  Калина Бахнева (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Старост и субектност в романа на Албена Стамболова "Хоп-хоп звездите" / 378

  V. Южнославянската модерност в хронотопа на европейската култура

  Емилия Стайчева (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Психея или мотивът "съблазън" в ранната лирика на модернизма / 395
  Жоржета Чолакова (Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "). Примитивът като естетически коректив на зенитизма / 401
  Елизария Рускова (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Фантазмът в драмите на Хенрик Ибсен и П. Ю. Тодоров / 411
  Елена Дараданова (Софийски университет "Св. Климент Охридски"). Риданието на водоскока (Модернистката лирика на Тин Уевич) / 423
  Албена Иванова (Институт за литература, БАН, София). Маските в поезията на Антун Густав Матош / 436
  Пламен Антов (Институт за литература, БАН, София). Неоавангардисткият спазъм на 60-те: контрамодерни рефлекси в българската проза / 442

  VI. Боян Ничев - човекът и ученият

  Надежда Драгова (Югозападен университет " Неофит Рилски " - Благоевград). Боян Ничев в моите спомени / 455
  Диана Ралева (Институт за литература, БАН, София). Проф. Боян Ничев (1930-1997). Избрана библиография / 466