Публикации на Института за литература 2010
  • Библиографски бюлетин № 9 на Института за литература при БАН обхваща научната продукция на неговите сътрудници за 2010 г. Той предоставя информация за научните интереси на отделни учени литературоведи, изявени в различните области на литературната наука. Тяхното присъствие като автори на книги, студии, статии и учебници се допълва със специфичната им дейност на съставители, редактори и преводачи на научна и художествена литература. Класификационната схема обхваща основните дялове на литературознанието, като в нея намират място и новостите в литературната наука и съвременната издателска политика. Изданията на Института за литература са обособени в началото на бюлетина, където участието на сътрудниците е подчертано и не се дублира в съответния подраздел „Съставител, редактор, коментар" по съдържание.

    Материалите са представени в по-голямата си част де визу - с библиографско описание според действащите стандарти съобразно систематиката. Следва се стандартната йерархия на източниците, а именно: Книги; Енциклопедии, речници, библиографии; Сборници; Поредици, списания, вестници. Обособяват се и подраздели: Учебници и учебни пособия; Интервюта; Рецензии за научни изследвания; Съставител, редактор, коментар.

    При представянето на конкретните описания информацията е подредена по азбучен ред на фамилните имена на авторите (в общ ред на кирилица и латиница) или по първата дума на заглавието. Със звездичка пред поредния номер се отбелязват публикации, които са издирени по библиографски път или по сведения от автора, но не са прегледани де визу поради пропуски и закъснения в депозирането им в големите библиотеки. При систематичното подреждане, когато в текста се разглежда по-сложна проблематика, се дава преобладаващата. В случаите, когато материалът се публикува в няколко източника, се описва под първата публикация, а в забележка се посочват източниците и на останалите, вкл. на електронен носител. Имената на изследователите от Института са подчертани навсякъде, където не са редна дума (съставител, редактор, автор на предговори, както и в редколегии на научни сборници). Изданията, излезли от печат по-късно и невключени в предишния брой на Бюлетина, фигурират с годината на издаването си и с настоящата година в прави скоби, а при по-късно депозиране - със действителната година и 2010 в прави скоби. В показалеца се обединяват отделните дейности на конкретния автор, с което се дава представа за цялостната му изява през годината.

    От съставителите