ПЯТИ ДОСТОИТЪ


peti_dostoit.jpg


 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Уводни думи - Иван Желев Димитров / 13
  Канонът за св. Апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней 166 - Георги Попов / 15
  Хлудовский глаголический палимпсест - отрывок болгарской минеи праздничной ХI-ХII вв. (предварительные наблюдения) - Анатолий Турилов / 25
  Из Атонската книжовна балканска традиция - Константинос Нихоритис / 36
  Св. Доротей, епископ Тирски и св. Доротей Александрийски
  (една загадка в състава на староизводните чети-минеи) - Климентина Иванова / 46
  Една оригинална южнославянска стихира за св. пророк Илия - Ана Стойкова / 61
  Канонът за св. Димитър Солунски (нови данни за историята на текста) - Бойка Мирчева / 68
  Богослужебните последования според Скитския патерик - Емилия Гергова, Уилям Федер / 95
  Молитвите против природни бедствия в новооткритата част на Euch. Sin. и техните късни южнославянски съответствия - Мария Шнитер / 112
  Неизвестен славянски нотиран стихирар в сбирката на Гротафератския гръцки манастир (Cryptensis sl. 2) - Елена Велковска / 125
  Проблеми на типологията и терминологията на служебните минеи - Красимир Станчев / 132
  Службата за св. Димитър Солунски в сръбски преписи от ХIII в. - Радослава Станкова / 143
  Чинът за опело и погребение през Светлата седмица в българската ръкописна традиция от XVII век -
  Диляна Радославова / 157
  Великопостните канони на Константин Преславски и византийската химнична традиция (св. Теодор Студит и св. Йосиф Песнописец) - Регина Койчева / 178
  Помэнэте чьтавшаго - Стефан Смядовски / 186
  Функции на вербалния знак в литературата на Средновековието - Георги Кръстев / 196
  Изграждане на пространството в Евтимиевото житие за св. Иван Рилски - Екатерина Панчева / 202
  Славянски съчинения в Стишния пролог - Георги Петков / 217
  Влиянието на южнославянската аристокрация върху производството на книги през XIV и XV в.:
  един пример за ктиторство - Нина Гагова / 229
  Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVII в. - Елена Томова / 246
  Една непроучена еротапократична компилация - Анисава Милтенова / 261
  Словото на апостол Тома за въздвижение на Светата Панагия: текстологически наблюдения - Марина Йорданова / 275
  Флорилегият "Избрани речи от древни мъже" в ръкопис № 432 НБКМ (сборник и синодик Дриновски) - Ирина Кузидова / 285
  Предупреждението на грешките в месецословните препратки - Екатерина Дограмаджиева / 302
  Славянският превод на Апостола и неговите редакции - Искра Христова / 311
  Из лексиката на славянския Миней от ХI-ХIII в. (имена за лица, свързани с венчалния обред) - Ценка Досева / 332
  За цифровите означения към библейските песни - Ивона Карачорова / 346
  По въпроса за нормата в книжовния старобългарски език - Елка Мирчева / 357
  Праславянското *drok- - Андрей Бояджиев / 368
  Селищните имена, отбелязани в Попстефановия поменик от 1774-1812 г. - Анна Чолева-Димитрова / 372
  Cod. Paris. gr. 1808 - един платонов кодекс в България през XIV в. - Иван Божилов / 391
  Вселенският патриарх Фотий и славянският свят - Йоанис Тарнанидис / 398
  Документи за българското срeдновековно минало (XII-XV в.) във венецианския държавен архив - Васил Гюзелев / 415
  Бележки върху култа на Свети Седмочисленици в средновековна България - Димо Чешмеджиев / 425
  Култът към Св. Михаил Воин от Потука в среднобългарската книжовна традиция и проблемът за трансформацията на героиката - Димитринка Димитрова-Маринова / 444
  Още за историята на Светогорския манастир "Зограф" в един турски документ (вакъфнаме) от 1569 г. -
  Николаос Мердзимекис / 456
  Един новооткрит ръкопис от Университетската библиотека в Будапеща - Боряна Велчева, Елисавета Мусакова / 465
  За оцветените в пурпур ръкописи в Byzance aprиs Byzance - Аксиния Джурова / 484
  Една рядка тема: Прощаването на Богородица с близките в стенописите на Драгалевски манастир - Георги Геров / 496
  Св. Теодора, сестра на цар Борис - Иванка Гергова / 501
  Предварителни бележки върху иконографията на неизвестни стенописи от ХIV в. в църквата "Св. Димитър" в Бобощица (Албания) - Ралица Лозанова / 508
  Литургийното време и смисълът на композицията "Служба на архиереите" в църквата "Св. Пантелеймон" в с. Нерези - Александър Куюмджиев / 518
  Сцени по историята на цар Давид в галерията на църквата "Рождество Христово" в Арбанаси -
  Маргарита Куюмджиева / 535
  Христос Вседържител в купола на Боянската църква - Бисерка Пенкова / 552
  Воздух с "Причастие на апостолите" от Националния исторически музей - Юлиана Бойчева / 563
  Музиката в литургията на Запад и Изток в Европа - сравнително изследване (за спецификата на
  българския хуманизъм) - Елена Тончева / 577
  Нотирани песнопения за св. Петка Търновска - Светлана Куюмджиева / 591
  Богослужебната книга миней като музикален извор: гръцки и славянски нотирани минеи от XI-XIII век -
  Мариана Димитрова / 601


  MISCELLANY IN HONOUR OF STEFAN KOZHUHAROV

  CONTENTS
  Introduction - Ivan Zhelev Dimitrov / 13
  Nahum of Ohrid's Canon of St. Andrew the Apostle in the Khludov Menaion 166 - Georgi Popov / 15
  The Khludov Glagolitic Palimpsest: Excerpt from an XI-XIIth c. Bulgarian Menaion (observations in advance) - Anatoly Turilov / 25
  From the Athonite Literary Balkan Tradition - Constantinos Nichoritis / 36
  St. Dorotheus, Bishop of Tyre, and St. Dorotheus of Alexandria (a Mystery in the Canon of Menaions of Old Derivation) - Klimentina Ivanova / 46
  An Original South Slavonic Stichera on Elijah the Prophet - Ana Stoikova / 61
  The Canon of St. Demetrios of Salonika (New Data on the History of the Text) - Boika Mircheva / 68
  Liturgical Services According to the Scete Paterikon - Emilia Gergova, William Veder / 95
  Prayers against Natural Cataclysms in the Newly Found part of Euch. Sin. and Their Late South Slavonic Equivalents - Maria Schnitter / 112
  An Unknown Slavonic Notated Sticherarion in the Collection of the Grottaferrata Greek Monastery (Cryptensis Sl. 2) - Elena Velkovska / 125
  Problems of Monthly Menaion Typology and Terminology - Krassimir Stanchev / 132
  The Service of St. Demetrios of Salonika in XIIIth c. Serbian Copies - Radoslava Stankova / 143
  The Canon of Funerary Services in Paschaltide in XVIIth c. Bulgarian Manuscript Tradition - Dilyana Radoslavova / 157
  Constantine of Preslav's Lenten Fast and Byzantine Hymnic Tradition (St. Theodore of Stoudios and St Joseph the Hymnographer) - Regina Koicheva / 178
  Помэнэте чьтавшаго - Stefan Smyadovski / 186
  Functions of the Verbal Sign in the Literature of the Middle Ages - Georgi Krustev / 196
  Space Structuring in Euthymius's Vita of St. John of Rila - Ekaterina Pancheva / 202
  Slavonic Works in Prologue in Verse - Georgi Petkov / 217
  The Influence of South Slavic Aristocracy on Book Production in the XIVth and the XVth c.: An Example of Ktetorship - Nina Gagova / 229
  The Cult of Veliko Tarnovo Saints in XVIIth c. Slavonic Manuscript Tradition - Elena Tomova / 246
  An Unstudied Erotapocratical Compilation - Anissava Miltenova / 261
  The Oration of St. Thomas the Apostle on the Ascension of the Holy Panagia: Textological Observations - Marina Yordanova / 275
  The Florilegium "Select Orations of Celebrated Men" in Cyril and Methodius National Library Manuscript No 432 - Irina Kouzidova / 285
  The Warning of Mistakes in Synaxarion References - Ekaterina Dogramadzhieva / 302
  The Slavonic Translation of the Apostle and Its Variants - Iskra Hristova / 311
  The Vocabulary of XIth-XIIIth c. Slavonic Menaion (Names of People Related to the Rite of Wedlock) - Tsenka Dosseva / 332
  Of the Numerical Designation of Biblical Songs - Ivona Karachorova / 346
  On the Matter of Norm in Literary Old Bulgarian - Elka Mircheva / 357
  The Proto-Slavonic *drok- - Andrei Boyadzhiev / 368
  Settlement Names Recorded in the Dyptich of Father Stephen of 1774-1812 - Anna Choleva-Dimitrova / 372
  Cod. Paris. Gr. 1808 - A Platonic Codex in Bulgaria in the XIVth c. - Ivan Bozhilov / 391
  The Oecumenical Patriarch Photius and the Slavic World - Ioannis Tarnanidis / 398
  Documents on Bulgarian Medieval History (XIIth-XVth c.) in the Venetian State Archives - Vassil Gyuzelev / 415
  Notes on the Cult of St. Cyril, St. Methodius and Their Seven Disciples in Medieval Bulgaria - Dimo Cheshmedzhiev / 425
  The Cult of St. Michael the Knight from Potuka in Middle Bulgarian Literary Tradition and the Problem of Transformation of Heroics - Dimitrinka Dimitrova-Marinova / 444
  More on the History of Zographou Monastery on Mt. Athos in a Turkish Document (vakufname) of 1569 - Nicholaos Merdzimekis / 456
  A Newly Discovered Manuscript from the University Library in Budapest - Boryana Velcheva, Elissaveta Moussakova / 465
  On the Purple Tinted Manuscripts in Byzance aprиs Byzance - Aksinia Dzhourova / 484
  A Rare Theme "The Virgin Bids Her Relatives Farewell" in the Murals of Dragalevtsi Monastery - Georgi Gerov / 496
  St. Theodora, Sister of Tsar Boris - Ivanka Gergova / 501
  Preliminary Notes on the Iconography of Unknown XIVth c. Murals at the St. Demetrios Church in Boboshtica
  (Albania) - Ralitsa Lozanova / 508
  Liturgical Time and the Meaning of the Composition Service of Archpriests at the St. Panteleimon Church in Nerezi Village - Aleksander Kuyumdzhiev / 518
  Scenes after the Story of King David in the Gallery of the Nativity Church in Arbanassi - Margarita Kuyumdzhieva / 535
  Christ Pantocrator in the Dome of the Boyana Church - Bisserka Penkova / 552
  Vozduh with Eucharist of the Apostles from the National Museum of History - Yuliana Boicheva / 563
  Western and Eastern Music and Liturgy in Europe - A Comparative
  Study (on the Peculiarity of Bulgarian Humanism) - Elena Toncheva / 577
  Notated Hymns Dedicated to St. Paraskeve of Tarnovo - Svetlana Kuyumdzhieva / 591
  The Liturgical Menaion as a Musical Source: Greek and Slavonic Notated XIth-XIIIth c. Menaions - Mariana Dimitrova / 601