Славянска филология. Том 23
 • СЪДЪРЖАНИЕ

  Лора Тасева - Триодните синаксари у южните славяни през XIV век (постен цикъл) / 5

  Иван Дуриданов - Към въпроса за така наречените kentum-елементи в праславянски / 18

  Христина Тончева - Чинопоследованията за малката и великата схима в славянските ръкописни евхологии (ХІ-ХVІІ век) / 23

  Елена Томова - Българско-хьрватско-словенски средновековни връзки (кирилски ръкописни и старопечатни книги от ХІ-ХVІІ век в Хърватия и Словения) / 32

  Мария Рачева - Семантични проблеми на българските цветоозначения от праславянски и индоевропейски произход в контекста на техните славянски съответствия / 49

  Анастасия Петрова - Страхът в балканските езици: културни вариации и сходства / 62

  Loutchia Antonova-Vassileva - Particularites semantiques des seconds imperfectifs dans les dialectes bulgares (cadre comparatif) / 75

  Стефана Калдиева-Захариева - Екзистенциалната проблематика в българската фразеология / 83

  Иван Куцаров - Глаголната категория вид на действието в славянските езици / 99

  Пера Маровска - Темпорална и пространствена квантификация и тяхното граматикализиране (развоят на категорията време в славянските езици) / 104

  Найда Иванова - Из историята на вербалния комизъм в българския и сръбския книжовен език през Възраждането (Йован Стерия Попович и Петко Рачов Славейков) / 112

  Кина Вачкова, Веселин Вачков - Евролингвистични иновации в славянските стандартни езици / 122

  Руселина Ницолова - Генеративннй лексикон Пустейовского и семантическая структура предложения / 132

  Стефана Димитрова - Конкуренция форм - характерная типологическая черта славянких языков / 143

  Мирослав Дачев - Езиците на европейската модерност: защо такъв проект ни е необходим днес? / 152

  Невяна Дончева -Панайотова - Григорий Цамблак, славянските литературни традиции и интелектуалните прозрения на средновековна Европа / 156

  Елка Димитрова - Изгубената история на българския модернизъм / 167

  Liliana Minkova - Die Ubersetztungsprosa der bulgarischen Wiedergeburt / 176

  Илка Енчева - Жанрова идентичност и възможности на южнославянската модернистична скица от края на XIX и началото на XX век / 183

  Анисава Милтенова - Литературата във формата на въпроси и отговори в славянското средновековие / 191

  Николай Аретов - Проблематичност и напрежения в славянската идентичност. Констан­тин Иречек и българите / 208

  Владимир Пенчев - Двойнствената идентичност, или за механизмите на мигрантското самосъзнание в славянския свят / 221

  Николай Даскалов - „Кримски сонети" на Адам Мицкевич в преводаческата интерпретация на Иван Вазов / 228

  Димитринка Димитрова-Маринова - Библейският текст в славянските писмени и устни наративи - проблеми на интерпретацията / 236

  Радост Иванова - Фолклор и сцена / 244