Спомени и размисли за Петър Динеков
 • Съдържание

  Предговор / 7

  Румяна Савова - Петър Динеков и неговото родословие / 9

  Стефана Стойкова - Едно приятелство: Петър Динеков и Стойко Стойков / 13

  Наташа Димчева - Първи литературни опити. Из архивното наследство на акад.

  Петър Динеков / 27 Юлия Николова - Професор Петър Динеков в Пловдив / 32 Блага Димитрова - Петър Динеков - учителят и приятелят / 45 Клео Протохристова - Професор Петър Динеков: от академичната фигура към

  автентичното присъствие / 73 Донка Петканова - Професор Петър Динеков - ученият и човекът / 90 Милена Цанева - Културата като „противоотрова". Едно писмо на проф. Петър Динеков / 96

  Невена Стефанова -„Диспути" с проф. Петър Динеков / 100 Хенрика Чайка - Професор Петър Динеков - голям учен и прекрасен човек / 103 Дана Хронкова -Шепа спомени от пражки и софийски срещи / 106 Кшищоф Вроцлавски - Петър Динеков през погледа на един полски славист /112 Славомир Волман - Славистът Петър Динеков / 118 Наталия Ш у м а д а - Спомени за Петър Динеков / 121

  Антониос-Емилиос Тахиаос - Незабравимият Петър Динеков - един благороден и знаменит учен / 128 Петко Тоте в - „Да не се абсолютизира!" / 131 Йордан Василев -Благородство, естественост, доброта / 136 Кирил Топалов - Нашият учител - мярката за нещата / 142 Красимир Станчев-„Винаги сред младите" / 153 Йорданка X о л е в и ч - Кръжокът на Динеков / 162

  Любомира Парпулова-Грибъл - Професор Петър Динеков извън аудиторията / 166

  Здравко Чолаков - Финес, толерантност, ведро чувство за живота / 179 Константинос Нихоритис - Моите спомени за академик Петър Динеков / 182 Алла Кул аги н а - Из спомените ми за Петър Динеков / 185 Ирина Фр. А м р оя н - Спомени за проф. Петър Динеков на една московска дип-ломантка / 193

  Гражина Шват-Гълъбова-Кратък спомен за Петър Динеков и тринадесетте

  тома „Българско народно творчество" / 196 Стоянка Бояджиева - Петър Динеков, фолклорът и фолклористите / 198

  Лиляна Даскалова-Перковс ка - Професор Петър Динеков в моя живот /218 Йорданка Коцева -„Фолклористиката заслужава силно да се обича". Едно писмо

  на проф. Динеков / 230 Елка Дроснева - „Разделя ни само времето" /233 Ян Леончук - Написано с тъга / 245

  Жозефина Симова-Саву - Преподавателят Петър Динеков / 250 Мая Буюклиева-Детрез - Спомен за академик Петър Динеков / 252 Виктория Захаржевска - Киев и Киевска Рус в творческия свят на Петър Динеков. Българо-украински литературни реминисценции / 254 Румяна П а в л о в а - Нашият професор Динеков / 260 Дойно Дойнов - Раздяла с Петър Динеков / 267

  Стефана Стойкова - Записки за проф. П. Динеков. Страници от дневник / 280

  Паметна вечер за академик Петър Динеков. 16 октомври 1992 г. / 297 Светлина Н и кол о в а - водеща

  Изказвания:

  Тереса Домбек / 298 Любомир Тенев / 302 Климентина Иванова / 305 Ванда Смоховска Петрова / 306 Блага Димитрова / 308 Методи Методиев / 310 Елена Михайловска / 311 Милена Беновска / 313 Светлозар Игов /315

  Георг Краев (Няколко думи към Гена Динекова от името на Столичната библиотека) /318

  90 години от рождението на акад. Петър Динеков

  Честване в Българската академия на науките, 26-27 октомври 2000 г.

  Чарлз Гр и бъ л - Прекрасен човек и учен / 319

  Любомира П а р пул о в а-Гр ибъл - Школата на професор Динеков / 321 Йордан Радичков - „Сърцето му бе пълно със синини..." Петър Динеков беше незабравим човек и незаменим приятел / 323 Петя Асенова - „Ден - светъл и прозрачен" / 325

  Татяна Янакиева - Публикации за акад. Петър Динеков. 1990-2009 / 329

  Опис на снимките / 341

  Показалец на лицата, споменати в поместените статии, в надписите и описа на снимките / 347