Старобългарска литература 33-34


starobalgarska_literatura_33_34.jpg


 • The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Библиография на публикациите на проф. д-р Климентина Иванова / 5

  Георги Попов (София) - Старобългарски Канон за Богоявление/ 13
  Мария Йовчева (София) - Езикови свидетелства за произхода на Службата за Пренасяне на мощите на папа Климент Римски / 64
  Радослава Станкова (София) - Типология на ранните южнославянски служби / 78
  Красимир Станчев (Рим) - Още веднъж за типологията и терминологията на служебните минеи (Наблюдения върху състава на ръкопис Vat. Slav. 26) / 95
  Ирена Шпадиjер (Београд) – Наjстарjи преписи Теодосиjеве Службе светом Симеону Мироточивом / 100
  Жорже Трифунович (Београд) - „Слава" са поменима jужнословенских и балканских светаца / 106
  Мая Иванова (София) - Пространното житие на се. Константин -Кирил в руските до-Макариеви чети-минеи / 113
  Славия Бърлиева (София), Александър Наумов (Венеция)- Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете / 126
  Вася Велинова (София) - Тълкувания на Светата литургия в творби на Климент Охридски / 145
  Елена Велковска (Сиена), Стефано Паренти (Рим) - Една молитва „за болни" в Синайския евхологий / 154
  Йоханнес Райнхарт (Вена) - Древнеболгарский перевод Слова Иоанна Златоуста перед ссылкой (СРG 4397) / 167
  Христо Трендафилов (Шумен) - К истокам поэтизации философии у славян / 179
  Георги Петков (Пловдив) - Неизвестни преписи от проложните жития на Кирил и Методий / 186
  Румяна Павлова (София) - Неотбелязани славянски творби в ръкописа Хлуд. 189 / 199
  Елена Томова (София) - Проложното житие на св. Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения) / 209
  Константинос Нихоритис (Флорина) - Неизвестно стишно житие на св. Петка Епиватска-Търновска / 221
  Татjана Суботин-Голубович (Београд) - Празнованье преноса моштиjу светога Николе (9/22. маj) према српским рукописима / 225
  Ана Стойкова (София) - Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея?/ 235
  Диляна Радославова (София) - Култът към св. Иван Рилски, отразен в българските ръкописи от XVII в. / 247
  Диана Атанасова (София) - Св. Текла във и през огледалото на апостол Павел / 263
  Елисавета Мусакова (София) - Йоан Кръстител побеждава змея / 275
  Нина Гагова (София) - Теофаничното видение от Томичовия псалтир и особеностите на исихастката тринитарна концепция в един текст на Йоан Кантакузин / 289
  Анатолий А. Турилов (Москва) - К истории тарновского „царското" скриптория XIV в. / 305
  Иван Добрев (София) - Проговорилото мълчание / 329
  Ирина Кузидова (София) - Южнославянска антология със сентенции Панарет / 341
  Маргарет Димитрова, Елисавета Мусакова, Андрей Бояджиев (София) - Мануиловият апостол / 356
  Димитринка Димитрова-Маринова (София) - Поучението към жените и момите в ръкописната традиция от втората половина на XVIII в. / 380
  Томислав Jованович (Београд) - Завет патриjарха Рувима у препису збирке манастира Никольца / 394
  Нина Вутова (София) - Филиграноложка датировка на ръкопис № 904 от колекцията на Атинската национална библиотека / 405
  Елена Узунова (София) - Познанията за природата според извънтекстовите добавки в български ръкописи / 410
  Татяна Славова (София) - За някои езически реалии в Ефремовската кормчая / 416
  Искра Христова (София) - Паримиите за Петровден в служебните минеи / 427
  Лора Тасева (София) - Единство и многообразие на преводаческите норми през XIV в. (По материал от два южнославянски превода на триодните синаксари) / 445
  Roland Marti (Saarbrucken) – Tetra-Evangelis? / 458
  Надежда Р. Синдик (Београд) – Бугарски антропоними и топоними у дечанским поменицима бр. 109 и бр. 154 (Прилог проучаваньу српско-бугарских веза ХVП-ХІХ века) / 469
  Боряна Велчева (София) - Към историята на българските адвербиални форми / 475
  Анна-Мария Тотоманова (София) - Размисли върху родопския вокализъм и общата съдба на българските диалекти / 478
  Димитър Пеев (София) - Глоса за българите в славянския текст на Юдейската война от Йосиф Флавий / 485
  Kyrill Pavlikianov (Sofia) - Byzantine and Early Post-Byzantine Documentary Evidence for the City of Melenikon in the Archive of the Athonite Monastery of Vatopedi / 494

  Съкращения на названията на библиотеки и архиви / 506

  БИБЛИОГРАФИЯ
  Габриела Георгиева (София) - Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 1999-2000 г. / 507

  Сontent / 557