Старобългарска литература 39-40
 • The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Регина Койчева (София) - В света на палеославистиката - с дарба и ерудиция (Професор Георги Попов на 65 години) / З
  Красимир Станчев (Рим) – Incognita Kyrillomethodiana / 16
  Татяна Славова (София) - Титулът таркан - почетно звание и/или длъжност? / 30
  Ростислав Станков (София) - Древнеболгарский перевод Хроники Георгия Амартола в древнерусской письменной традиции / 45
  Димитър Пеев (София) - Архивският хронограф и Летописец Елински и Римски I редакция / 104
  Мария Спасова (Велико Търново) - Клонки от „родословното дърво" на някои старобългарски съчинения / 132
  Стиляна Баталова (София) - Из историята на латинската агиология / 143
  Бисерка Пенкова (София) - Образът на св. Йоан Рилски в Боянската църква / 163
  Евгени Зашев (Братислава) - Размисли за търновския книжовник Лаврентий от XIV в. / 184
  Марияна Цибранска-Костова, Мария Райкова (София) – Богомилите в църковноюридическите текстове и паметници / 197
  Христина Тончева (Пловдив) - Календарът в Аврамовия сборник / 220

  КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

  Красимир Станчев (Рим) - Климентина Иванова. Bibliotheca Hagiographica Balcano_Slavica. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов", 2008, 720 с. / 235
  Мария Йовчева (София) - Getov, D. A Catalogue of Greek Liturgical Manu­scripts in the "Ivan Dujcev Centre for Slavo-Byzantine Studies" (=Orientalia Christiana Analecta, 279). Roma, 2007.618 pp. / 238
  Ирина Кузидова (София) - Ангушева, А., Д. Атанасова, А.Бояджиев, Н. Гагова, М.Димитрова, М. Иовчева, А. Милтенова, Т. Славова, А. Стойкова, Л.Тасева. История на българската средно­вековна литература. С., Изд. „Изток-Запад", 2008. 775 с. / 244
  Татяна Славова (София) - Анна-Мария Тотоманова. Славянската версия на Хрониката на Георги Синкел. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 2008. 684 с. / 249
  Димитър Пеев (София) – Иван Добрев. Два Царсамуилови надписа. Linz, Slavia Verlag, 2007. 523 с. / 252
  Драгиша Боjович (Ниш) - Радослава Станкова. Сръбската книжнина през XIII в. (контекст и текст). С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов", 2007. 222 с. / 256

  Съкратени названия на институции, библиотеки и архиви / 257

  БИБЛИОГРАФИЯ
  Габриела Георгиева (София) - Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2005 г. / 258

  Content / 308