Старобългарска литература 45-46


starobalgarska_literatura_45-46.jpg


 • Новооткритите старобългарски химнографски произведения променят из основи преобладаващите дълго време в науката представи за липсата на оригинални (непреведени) химнографски текстове в състава на достигналите до наши дни славянски ръкописни книги с общоцърковно богослужебно съдържание и предназначение.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Георги Попов (София) – Химнографското наследство на Кирило-Методиевите ученици и съставът на Рождественско-Богоявленските последования в миней № 98 от типографската сбирка в РГАДА, Москва

  Климентина Иванова (София) – Неизвестна компилация, съдържаща Климентовата похвала за Йоан Кръстител

  Искра Христова (София) – Византийските синаксари и техните славянски реплики

  Cynthia M Vakareliyska (Eugene, Oregon) – The Preservation of the Synaxarion to the Constantinople Typikon in the Medieval Bulgarian Calendar Tradition

  Анета Димитрова (София) – Авторски и преводачески стил в старобългарската агиография

  Татяна Славова (София) – Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис

  Florentina Badalanova Geller (Berlin–London) – Heavenly Writings: Celestial Cosmography in The Book of the Secrets of Enoch (Книги стиa таинь ЕнохоB)

  Мариана Цибранска (София) – Към историята на изповедния чин на славянския Юг през XIV век

  Марко Скарпа (Венеция) – Монашеското образование на Патриарх Евтимий в манастира Кефаларево

  НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ

  Вася Велинова, Нина Вутова (София) – Славянските ръкописи от сбирката на Националния исторически музей

  Мария Шнитер (Пловдив) – Нови сведения за дейността на Йосиф Брадати

  СТУДИИ И СТАТИИ

  КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

  Маргарита Куюмджиева (София) – Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа Под редакцията на Бисерка Пенкова С., 2011 272 с

  Елена Томова (София) – Лора Тасева Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина Текстологично изследване Издание на Закхеевия превод Словоуказатели Weiher: Freiburg i Br., 2010 (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 54). 823 S

  Елка Бакалова (София) – Георги Минчев Слово и обред Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие ПАМ Пъблишинг Къмпани, С., 2011 200 с

  Димо Чешмеджиев (Пловдив) – Георги Николов Самостоятелни и полусамостоятелни владения във възобновеното Българско царство (края на ХІІ–средата на ХІІІ в.). ИК „Гутенберг”, С., 2011 256 с

  Десислава Найденова (София) – Иван Божилов Българската архиепископия XI–XII век Списъкът на българските архиепископи ИК „Гутенберг“, С., 2011 160 с

  Съкратени названия на институции, библиотеки и архиви

  БИБЛИОГРАФИЯ

  Габриела Георгиева (София) – Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2007–2008 г

  Georgi Popov (Sofia) – Towards the Hymnographic Heritage of the Disciples of Cyril and Methodios: the Collection of the Services for the Nativity of Christ and for Theophany (Menaion No 98 from the Typographic Collection of RGADA, Moscow)

  Klimentina Ivanova (Sofia) – An Unknown Compilation Comprising the Enkomion for John the Baptist by Clement of Ohrid

  Iskra Hristova - Shomova (Sofia) – The Byzantine Service Typika and Their Slavonic Replicae

  Cynthia M Vakareliyska (Eugene, Oregon) – The Preservation of the Synaxarion to the Constantinople Typikon in the Medieval Bulgarian Calendar Tradition

  Aneta Dimitrova (Sofia) – Author’s Style and Translator’s Style in the Old Church Slavonic Hagiography

  Tatyana Slavova (Sofia) – The Slavonic Translation of Patriarch Photios’ Letter to the Bulgarian Knyaz Boris-Michael (Archeography)

  Florentina Badalanova Geller (Berlin–London) – Heavenly Writings: Celestial Cosmography in The Book of the Secrets of Enoch (Книги стиa таинь ЕнохоB)

  Mariyana Tsibranska - Kostova (Sofia) – Towards the History of the Confessional Rite on the South of Slavs in the Fourteenth Century

  Marco Scarpa (Venice) – The Monastic Education of the Patriarch Euthymios of Tarnovo in the Kefalarevo Monastery

  COMMUNICATIONS

  Vasia Velinova, Nina Vutova(София) – Slavic Manuscripts from the Collection of the National Historical Museum

  Maria Shnitter(Пловдив) – Current State of the Archeological Studies on the Works of Joseph Bradati

  CRITICAL REVIEWS

  Margarita Kuyumdzhieva (Sofia) – Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа Под редакцията на Бисерка Пенкова С., 2011 272 с

  ElenaTomova (Sofia) – Лора Тасева Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина Текстологично изследване Издание на Закхеевия превод Словоуказатели Weiher: Freiburg i Br., 2010 (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 54). 823 S

  CONTENT

  ARTICLES

  Elka Bakalova(Sofia) – Георги Минчев Слово и обред Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие ПАМ Пъблишинг Къмпани, С., 2011 200 с

  Dimo Cheshmedzhiev(Plovdiv) – Георги Николов Самостоятелни и полусамостоятелни владения във възобновеното Българско царство (края на ХІІ–средата на ХІІІ в.). ИК „Гутенберг“, С., 2011 256 с

  Dessislava Naydenova(София) – Иван Божилов Българската архиепископия XI–XII век Списъкът на българските архиепископи ИК „Гутенберг“, С., 2011 160 с

  Abbreviations of the Names of Institutions, Libraries and Archives

  BIBLIOGRAPHY

  Gabriela Georgieva (Sofia) – Publications in Old Bulgarian Literature and Culture in Bulgaria (2007–2008)

  Георги Попов (София) – Гимнографическое наследие Кирилло-Мефодиевских учеников и состав Рождественско-Богоявленских восследований в минее № 98 из собрания Московской Синодальной типографии в РГАДА, Москва

  Климентина Иванова (София) – Неизвестная компиляция с похвалой Иоанну Крестителю Климента Охридского

  Искра Христова (София) – Византийские богослужебные уставы и их славянские соответствия

  Синтия Вакарелийска (Юджийн, Орегон) – Сохранение синаксаря к типику Великой церкви в средневековой болгарской календарной традиции

  Анета Димитрова (София) – Авторский и переводческий стиль старославянской агиографии

  Татяна Славова (София) – Славянский перевод послания патриарха Фотия к болгарскому князю Борису-Михаилу (археография)

  Флорентина Бадаланова Геллер (Берлин–Лондон) – Небесные писания: Космография божественного мироздания в Славянской книге Еноха (Книги стиa таинь ЕнохоB)

  Мариана Цибранска (София) – К истории Чина исповедания на славянском Юге в ХІV веке

  Марко Скарпа (Венеция) – Монашеское образование патриарха Евфимия Тырновского в Кефаларском монастыре

  НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

  Вася Велинова, Нина Вутова (София) – Славянские рукописи из коллекции на Национального исторического музея

  Мария Шнитер (Пловдив) – Современное состояние археографических исследований творчества Иосифа Брaдатого

  КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

  Маргарита Куюмджиева (София) – Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа Под редакцията на Бисерка Пенкова С., 2011 272 с

  Елена Томова (София) – Лора Тасева Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина Текстологично изследване Издание на Закхеевия превод Словоуказатели Weiher: Freiburg i Br., 2010 (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, 54). 823 S

  СОДЕРЖАНИЕ

  СТАТЬИ

  Старобългарска литература, кн 45–46, 2012

  Елка Бакалова (София) – Георги Минчев Слово и обред Тълкуванията на литургията в контекста на други културно близки текстове на славянското Средновековие ПАМ Пъблишинг Къмпани, С., 2011 200 с

  Димо Чешмеджиев (Пловдив) – Георги Николов Самостоятелни и полусамостоятелни владения във възобновеното Българско царство (края на ХІІ–средата на ХІІІ в.). ИК „Гутенберг“, С., 2011 256 с

  Десислава Найденова (София) – Иван Божилов Българската архиепископия XI–XII век Списъкът на българските архиепископи ИК „Гутенберг“, С., 2011 160 с

  Сокращенные названия на институций, библиотек и архивов

  БИБЛИОГРАФИЯ

  Габриела Георгиева (София) – Публикации по староболгарской литературе и культуре, вышедшие в Болгарии в 2007–2008 гг

  The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.