Старобългарска литература 48


starobalgarska_literatura_48.jpg


 • В книга 48 на Старобългарска литература са поместени материали от Международна конференция „Светци и свети места на Балканите“, София, 12 - 14 юни 2012 г., част от научния проект „Енциклопедия Slavica Sanctorum: светци и свети места в България. Проектът сe разработва от учени от Катедрата по кирилометодиевистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от Направление „Стара българска литература“ в Института за литература към Българската академия на науките. Материалите са тематично разпределени: Филология. Археография. Текстология.

  Предтавяне на сборника

  СЪДЪРЖАНИЕ

  • Искра Христова - Шомова (София) – Св. Теодор Тирон и трансформациите на неговия култ
  • Нина Гагова (София) – Св Никола – застъпник на душите пред Страшния съд
  • Ана Стойкова (София) – Св Георги в ислямската традиция на Близкия изток
  • Василка Тъпкова - Заимова (София) – Св Дазий и Доростолската епархия: нови разсъждения
  • Бойка Мирчева (София) – Култът към св Еразъм Охридски (Формийски) в източната и в западната традиция
  • Алексей Пентковский (Москва) – Почитание святителя Климента в Охриде в X–XІV вв
  • Бистра Николова (София) – Вярата и нейното пространство Храмът и селищната мрежа през Първото българско царство Фактори за развитие на свещеното пространство
  • Аделина Ангушева - Тиханова (Манчестър) – Култовете към жените-светици в Средновековна България: два компаративни прочита
  • Александър Наумов (Венеция) – Семейният живот на православните славянски светци според балканската агиография
  • Малгожата Сковронек (Лодз) – Маргинален герой или творец на сакрална история? За няколко славянски текста, свързани с името на Йосиф Ариматейски
  • Евелина Минева (Атина) – Предложения за канонизация на светци през ХV в – примери от византийската, старобългарската и старосръбската литература
  • Красимир Станчев (Рим) – Култове, култови места и богослужебни ритуали на българските католици през ХVІІ в
  • Ян Страдомски (Краков) – Балканските светци и свети места като аргумент в полско-рутенската религиозна полемика през ХVІ–ХVІІ в
  • Анна Влаевска - Станчева (Пиза) – Святост и изобретяване на историческа памет: култът към San Pietro Levita (De Bulgaro)
  • Иванка Гергова (София) – „Побългаряване“ на светци
  • Ралица Русева (София) – Образите на св Петнадесет Струмишки (Тивериуполски) мъченици в църковното изкуство Исторически предпоставки и иконографски особености
  • Александра Трифонова (София) – Св св Кирик и Юлита и техният култ на Балканите
  • Илиана Чекова (София) – Изображения на източнославянски светци в български храмове през Средновековието и Възраждането
  • Кристиано Дидди (Салерно) – К семантикe священных мест загробного мира (Γέεννα : родъ огньныи, родьство огньное, матица огньная)
  • Маргарет Димитрова (София) – Молитвите на св Трифон в требник № 167 от Хилендарския манастир
  • Алексей В Юдин (Гент) – Святые Константин и Елена в русской народной магии
  • Лилия Илиева (Благоевград–Любляна) – Деянията на светците: южнославянският просешки епос
  • Оля Григорова (Благоевград) – Взаимотношения между християни и мюсюлмани в София през ХVІ в (Житие на св Никола Нови Софийски)
  • Константин Рангочев (София) – Модели на святост І: Град Самоков и Самоковско
  • Росен Р Малчев (София) – Връзката „Белчин – Герман (Джерман)“ в „Рилската повест“ на Владислав Граматик 1 Топосът „Белчин“
  • Съкратени названия на институции, библиотеки и архиви
  • Съкращения на поредици и периодични издания
  • БИБЛИОГРАФИЯ
  • Аделина Германова (София) – Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2009–2010 г

  The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.