Теодор Траянов и неговата епоха
 • Сборникът "Теодор Траянов и неговата епоха" е резултат от изпълнението на научен проект на Института за литература при БАН. В него са обобщени и систематизирани направените през последните две десетилетия научни изследвания върху творчеството на Теодор Траянов, поет от европейски мащаб, който все още очаква да получи полагащото му се признание в родината си. Основното ядро на сборника са научните доклади и съобщения, представени на Международната научна конференция по повод 120-годишнината от рождението на поета (19-20 април 2002 г., София), към които впоследствие допълнително са прибавени още няколко текста, в това число и подробна библиография на литературата за Траянов както у нас, така и в чужбина.

  Издаването на сборника стана възможно със съдействието на Министерството на културата на република България и на Посолството на Федерална република Германия у нас.


  СЪДЪРЖАНИЕ

  Уводни думи / 9
  Стоян Илиев
  Завръщането на Теодор Траянов / 11
  Heinrich Stammler
  Teodor Trajanov. Lebem und Werk,
  Bedeutung und Grose / 18
  Хайнрих Щамлер
  Теодор Траянов. Живот и творчество, значение и величие / 23
  Емилия Станчева
  Теодор Траянов в междутекстов диалог
  с немскоезичната лирика / 28
  Радостин Русев
  Траяновата "Песен на песните" и поезията на руските младосимволисти: интертекстуални диалози / 36
  Klaus Steinke
  Teodor Trajanov in deutscher Ubersetzung
  (Bemerkungen zu einigen Nachdichtungen) / 48
  Клаус Щайнке
  Теодор Траянов в немски превод
  (Бележки за някои случаи на претворяване) / 56
  Hannelore Scholz
  Das Blut der blauen Blume: Trajanov und Novalis / 64
  Ханелоре Шолц
  Кръвта на синьото цвете: Траянов и Новалис / 82
  Gabi Tiemann
  Teodor Trajanov und Emanuil Popdimitrov -
  ein motivgeschichtlicher Vergleich ihrer literarischen Entwicklung / 97
  Габи Тиман
  Теодор Траянов и Емануил Попдимитров -
  сравнение на литературното им развитие чрез историята
  на избрани мотиви / 105
  Ludger Udolph
  Cor Cordium. Das Bild Shelleys bei Penco Slavejkov und Teodor Trajanov / 114
  Лудгер Удолф
  Cor Cordis. Образът на Шели при
  Пенчо Славейков и Теодор Траянов / 119
  Добрин Добрев
  Относно специфичния регистър на символиката
  на Теодор Траянов / 124
  Видка Николова
  "Думата осъзнава своя божествен произход"
  (Към "Песен на песните" от Теодор Траянов) / 131
  Иван Младенов
  Завръщанията на Траянов / 145
  Бисера Дакова
  Неантологичният Траянов /151
  Мирослав Дачев
  Български балади, Теодор Траянов, Сирак Скитник:
  способността за разговор / 163
  Михаил Неделчев
  Критическите представи за Теодор Траянов:
  съответствия и несъответствия / 171
  Николай Димитров
  "Освободеният човек" - "Романът на един живот" / 181
  Елкa Димитрова
  Българският мит на Теодор Траянов / 190
  Страшимир Цанов
  "Български балади" на Т. Траянов -
  месианистична поетизация на историята и народната съдба / 196
  Антония Велкова - Гайдарджиева
  Траяновата поезия - между тоталността и безкрайността.
  Критика на раздвоената модерност / 205
  (За една синхронна и проспективна литературно-критическа рецепция на Траяновата лирика от В. Пундев)
  Нина Пантелеева
  "Песен на песните" - пейзаж на човешката душа / 222
  Румен Шивачев
  Мистичното в "Песен на песните" / 233
  Петър Велчев
  Книгата "Пантеон" - един културно-исторически синтез / 242
  Цвета Трифонова
  Голямата любов на Теодор Траянов -
  интертекстуални отражения / 249
  Албена Иванова
  Цитирането в поезията на Теодор Траянов / 266
  Димитър Попов
  Заклинателният дискурс на Теодор Траянов
  като вторично моделиращ семиозис / 274
  Иван Сарандев
  За едно интервю на Теодор Траянов / 282
  Христо Попсимов
  Спомен / 286
  Атанаска Лачева
  Личен фонд "Теодор Траянов"
  в държавен архив Пазарджик / 290
  Нелма Вълчева
  Литература за Теодор Траянов 1914-2007 г. / 294