Унгаристиката в България
 • Сборникът е подготвен със съвместните усилия на СУ "Св. Климент Охридски" и Института за литература при БАН и е дело на преподаватели, научни работници и творци, посветили се на унгарската култура в България. В него са поместени статии и научни съобщения, които отразяват днешното състояние и развой на родната ни унгаристика в областта на унгарския език, литература и история. Осветляват се съществени страни от взаимното общуване между българи и унгарци, внасят се нови акценти в информацията и изследването на разработваната проблематика. Показва се приемствеността между няколко поколения български унгаристи и научни направления, очертават се нови посоки в научните дирения. Сборникът е първи по рода си и обобщава постиженията на унгаристиката в България.


  СЪДЪРЖАНИЕ

  УВОДНИ ДУМИ / 5
  ELOSZO / 13

  ЕЗИК, ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОД / 19
  Индра Маркова. За някои особености на унгарския език / 21
  Лиляна Лесничкова. Еквивалентност на синтактични модели с подбудителна функция в унгарския и българския език / 49
  Милена Дамянова. Чужди лексикални елементи в икономическата терминологична
  подсистема в унгарския и българския език / 82
  Ирена Лекова. Концептът "граница" в унгарските и българските пословици и поговорки / 105
  Джени Маджаров. Промяна от жест във фразеологизъм но примера на "Целувам ви ръка" при българи и унгарци / 122
  Дьозьо Токач. Унгарският език като обект на чуждоезиковото обучение в България (Цели на обучението) / 143
  Николай Бойков. Висша школа (превод, прагматика, преображения) / 153
  Йонка Найденова. Заглавие и смисъл (Практики на озаглавявансто в превода) / 159

  ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВО, ЛИТЕРАТУРА / 187
  Марта Бур. Българи в унгарския град Бая (края на XVII - началото на XVIII век) / 189
  Пенка Пейковска. Унгарци в българските земи през 60-те и 70-те години на XIX век / 209
  Стоян Радев. Кошутовата емиграция в България / 233
  Петър Каменов. Българският въпрос в политиката на унгарските политически кръгове (1890-1894) / 241
  Йонита Александрова. Унгарският национален характер през призмата на епохата / 259
  Георги Крумов. Моите пристрастия (Имре Мадач - Дюла Юхас - Михай Бабич) / 278
  Александър Миланов. "И стиховете да четат човека" (Шандор Вьорьош) / 286
  Милва Монова. От извора (Наблюдения върху трима поети от края на 60-те години) / 294
  Чавдар Добрев. Апокрифни откровения (Янош Пилински) / 300
  Нино Николов. Унгарската поезия в България / 312

  БЪЛГАРСКИ АВТОРИ ЗА УНГАРИЯ (БИБЛИОГРАФИЯ) / 327
  БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРИТЕ / 353
  А КOТЕТ SZЕRZOIROL / 359
  TARTALOM / 365
  СОNTENTS / 367