irina_kuzidova_0.jpg
EMAIL
irina.kuzidova@gmail.com

Област на научни интереси: старобългарска литература, средновековни славянски
ръкописи, агиография и агиология, рецепция на преводни небогослужебни текстове,
гномическа литература, средновековна медицина.