Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina 4
  • Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 4 : Сказание за Тивериадското море. Текстологическо изследване и критическо издание. Димитрова, Димитринка. София : ИЦ Боян Пенев, 2014. – 235 с. – 12.00 лв.